เรื่อง :: โครงการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในประจำปีการศึกษา 2563 (รูปแบบออนไลน์)

โครงการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงะประจำปีการศึกษา 2563 ระหว่างวันที่ 17 สิงหาคม 2564ข่าวโดย : สมพร  ชูศรี
18 สิงหาคม 2564

 

 

 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง โทรศัพท์ 032-261790-7 ต่อ 3102