เรื่อง :: ประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ ครั้งที่ 11 2564

ประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ครั้งที่ 11/2564 วันที่ 10 พฤศจิกายน 2564 ณ ห้องประชุมไม้แดง 2 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีข่าวโดย : สมพร  ชูศรี
11 พฤศจิกายน 2564

 

 

 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง โทรศัพท์ 032-261790-7 ต่อ 3102