เรื่อง :: ทำบุญเลี้ยงพระอาคารศูนย์วิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์

ทำบุญเลี้ยงพระอาคารศูนย์วิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์ วันที่ 19 มกราคม 2564 ณ อาคารศูนย์วิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์ข่าวโดย : สมพร  ชูศรี
19 มกราคม 2565

 

 

 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง โทรศัพท์ 032-261790-7 ต่อ 3102