เรื่อง :: การตรวจคัดกรองเชื้อ Covid-19 ครั้งที่ 3 ให้กับนักศึกษาที่เข้ามาเรียน Onsite

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจัดการตรวจ Antigen Test Kit (ATK) ให้กับนักศึกษาที่เข้ามาเรียน Onsite ในสถานศึกษา เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื่อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) ภาคเรียนที่ 2/2564 ครั้งที่ 3 วันที่ 24 ธันวาคม 2564ข่าวโดย : สมพร  ชูศรี
22 ธันวาคม 2564

 

 

 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง โทรศัพท์ 032-261790-7 ต่อ 3102