เรื่อง :: การประชุมผู้บริหารและบุคลากรสานสนับสนุนประจำปี 2564

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจัดการประชุมผู้บริหารและบุคลากรสายสนับสนุนประจำปี 2564 ครั้งที่ 1/2564 วันจันทร์ที่ 27 ธันวาคม 2564 ณ ห้องประชุมไม้แดง 2ข่าวโดย : สมพร  ชูศรี
26 ธันวาคม 2564

 

 

 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง โทรศัพท์ 032-261790-7 ต่อ 3102