เรื่อง :: กิจกรรมกีฬาและนันทนาการเชื่อมสัมพันธ์นักศึกษาภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2564

วันที่ 4 เมษายน 2565 คณะผู้บริหาร อาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาชั้นปีที่ 1 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเข้าร่วมกิจกรรมกีฬาและนันทนาการเชื่อมสัมพันธ์นักศึกษาภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2564 โรงยิมพลศึกษา 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ซึ่งเป็นการจัดกิจกรรมภายใต้มาตรการป้องกัน ควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ covid-19ข่าวโดย : สมพร  ชูศรี
19 เมษายน 2565

 

 

 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง โทรศัพท์ 032-261790-7 ต่อ 3102