เรื่อง :: ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

วันที่ 20 เมษายน 2564 ดร.บุรินทร์ นรินทร์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พร้อมด้วย คณะผู้บริหารและบุคลากร ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้เทคนิคการเขียนคู่มือจากงานประจำเพื่อใช้ขอกำหนดตำแหน่งให้สูงขั้นของบุคลากรสายสนับสนุนข่าวโดย : สมพร  ชูศรี
22 เมษายน 2565

 

 

 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง โทรศัพท์ 032-261790-7 ต่อ 3102