เรื่อง :: “วันสงกรานต์สานใจ” ประจำปี 2565

วันที่ 21 เมษายน 2565 คณะผู้บริหาร อาจารย์ บุคลากร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเข้าร่วมงานอนุรักษ์สืบสานประเพณีไทย “วันสงกรานต์สานใจ” ประจำปี 2565 ณ ลานวัฒนธรรม สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงข่าวโดย : สมพร  ชูศรี
25 เมษายน 2565

 

 

 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง โทรศัพท์ 032-261790-7 ต่อ 3102