เรื่อง :: โครงการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ ภาคเรียนที่ 2 /2564

วันที่ 3 พฤษภาคม พ.ศ.2565 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้ดำเนินการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์รายวิชาระดับหลักสูตร ทั้ง 10 หลักสูตร ณ ห้องประชุมดุสิตา ศูนย์วิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์ข่าวโดย : สมพร  ชูศรี
9 พฤษภาคม 2565

 

 

 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง โทรศัพท์ 032-261790-7 ต่อ 3102