เรื่อง :: การจัดการเรียนการสอนที่มีการบูรณาการกับบริการวิชาการทางสังคม โดยสาขาวิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรมคอมพิวเตอร์

วันที่ 8 มิถุนายน 2565 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจัดประชุมเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning และสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ (PLC) ประจำเดือนมิถุนายน 2565 โดยสาขาวิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรมคอมพิวเตอร์ ในหัวข้อ "การจัดการเรียนการสอนที่มีการบูรณาการกับบริการวิชาการทางสังคม" ในวันพุธที่ 8 มิถุนายน 2565 เวลา 13.00 น. ณ ห้อง 127ข่าวโดย : สมพร  ชูศรี
14 มิถุนายน 2565

 

 

 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง โทรศัพท์ 032-261790-7 ต่อ 3102