เรื่อง :: คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข้ารับการตรวจประเมินกิจกรรม 5ส โดยคณะกรรมการตรวจประเมินระดับมหาวิทยาลัย

วันที่ 30 มีนาคม 2565 คณะผู้บริหารและบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ต้อนรับคณะผู้ตรวจประเมินกิจกรรม 5ส ณ สำนักงานคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงข่าวโดย : สมพร  ชูศรี
4 เมษายน 2565

 

 

 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง โทรศัพท์ 032-261790-7 ต่อ 3102