เรื่อง :: คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดประชุมคณะกรรมการบริหารคณะคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 4 / 2565

วันที่ 30 มีนาคม 2565 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดประชุมคณะกรรมการบริหารคณะคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 4 / 2565 ณ ห้องประชุมไม้แดง 2 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีข่าวโดย : สมพร  ชูศรี
4 เมษายน 2565

 

 

 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง โทรศัพท์ 032-261790-7 ต่อ 3102