เรื่อง :: คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการทำนุบำรุงงศิลปะและวัฒนธรรมไทย

วันที่ 2 เมษายน 2565 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการทำนุบำรุงงศิลปะและวัฒนธรรมไทย ณ สวนล้อมรักษ์ ตำบลหินกอง อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรีข่าวโดย : สมพร  ชูศรี
19 เมษายน 2565

 

 

 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง โทรศัพท์ 032-261790-7 ต่อ 3102