วิจัยและผลงานทางวิชาการ
       
 
  จรรยาบรรณนักวิจัย  
  ระบบฐานข้อมูลงานวิจัยออนไลน์  
  วารสารวิจัย  
 

ค้นหา

 
       ชื่อเรื่อง ผู้แต่ง ดาวน์โหลด
  ปัจจัยเชิงสาเหตุที่มีอิทธิพลต่อผลการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติขั้นพื้นฐาน (O–NET) ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 8 ราชบุรี กฤษณะ โสขุมา 288
 
  การพัฒนาเครื่องบิดเกลียวเหล็กเส้น วสันต์ นาคเสนีย์ 246
 
  ความปลอดภัยในการทำงาน เสรี เพิ่มชาติ 3602
 
  น้ำหมักชีวภาพสูตรน้ำซาวข้าว เสรี เพิ่มชาติ 6563
 
  การจัดการความรู้เพื่อสร้างสรรค์คุณค่าผ้าจกราชบุรี เสรี เพิ่มชาติ, อัญชลี จันทาโภ,วราภรณ์ ลิ้มเปรมวัฒนา,พฤกษ์ จิรสัตยาภรณ์ 150
 
  การวิเคราะห์หลายตัวแปรของโรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัดราชบุรี รัตติกาล ทาโบราณ 283
 
  ถ่านอัดแท่งจากเปลือกมะพร้าว สมิต อินทร์ศิริพงษ์,บุญรัก ลาดสูงเนิน 5960
 
  ต้นแบบเตาเผาขาหมูแบบช่วยลดมลภาวะ สมิต อินทร์ศิริพงษ์, เจนศักดิ์ เอกบูรณะวัฒน์, ณัฐ จันท์ครบ 320
 
  ต้นแบบระบบการผลิตนํ้าเชื่อมจากอ้อยแบบเคลื่อนที่สำหรับเกษตรกรรายย่อย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 131
 
  รายงานผลการศึกษาปัญหา และความต้องการของชุมชนเทศบาลและองค์การบริหารส่วนตำบล อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี อาจารย์ ดร.พรศักดิ์ สุจริตรักษ์,นางสาวประภัสสร มีน้อย,สายฝน แฉล่มนงนุช 236
 
  รายงานการวิจัย เรื่อง การติดตามผลบัณฑิตระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ปีการศึกษา 2553 สถาบันวิจัยและพัฒนา 173
 
  EM ball สูตร พด. 6 ผศ.ว่าที่ร.ต.ปัญญา คามีศักดิ์ 757
 
เลือกหน้า >> [1][2]
       
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง โทรศัพท์ 032-261790-7 ต่อ 3102