สถานที่ติดต่อ

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
46 หมู่3 ต.จอมบึง อ.จอมบึง จ.ราชบุรี 70150
0-3272-0536 ต่อ 3124
web : http://science.mcru.ac.th
faecbook : www.facebook.com/science.mcru.ac.th

 

 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง โทรศัพท์ 0-3272-0536 ต่อ 3124