งานกิจกรรมพัฒนานักศึกษา
     
    ตารางเวลารับคำปรึกษา จากบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
     
    - จริยธรรมสําหรับนักศึกษา
- ระเบียบ-ข้อบังคับ เกี่ยวกับนักศึกษา
- แผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา
- ปฏิทินกิจกรรมพัฒนานักศึกษา
- ขึ้นตอนการเสนอขออนุมัติโครงการ/รายงานผลการจัดกิจกรรม
- บริการด้านการแ นะแนวและการให้คำปรึกษาแก่นักศึกษา
- ข้อเสนอแนะ เพื่อการปรับปรุงการให้บริการของคณะ
- ตรวจสอบการเข้าร่วมกิจกรรม
- ตรวจสอบรายชื่อนักศึกษาผู้ทำประกันอุบัติเหตุ
     
    แบบฟอร์มเกี่ยวกับงานกิจกรรมนักศึกษา
    - แบบฟอร์มจัดตั้งชุมนุม
    - แบบฟอร์มเบิก-จ่ายเงินกองทุนส่งเสริมกิจกรรมนักศึกษา
     
    สอบถามข้อมูลและปัญหาทางวิชาการและด้านอื่น
   
   
  นางสาวกรรณิการ์ คณะนาม
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
โทร: 083-3169689
หมายเลขโทรศัพท์: 0-3272-0536 ต่อ 3123
kannikar.aom_science@hotmail.com
 
     
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง โทรศัพท์ 0-3272-0536 ต่อ 3124