โครงสร้างผู้บริหารคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 
 
ผศ.ว่าที่ร.ต.ปัญญา คามีศักดิ์
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 
         
 


อาจารย์ ดร.บุรินทร์ นรินทร์
รองคณบดีฝ่ายบริหารและกิจการนักศึกษา
ประวัติและผลงานวิชาการ


อาจารย์ ดร.เชาวฤทธิ์ พันธ์ทอง
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ


ดร.ครองศักดา ภัคธนกนก
รองคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพและกิจการพิเศษ
ประวัติและผลงานวิชาการ
   
         
         
 
         
         
ประธานประจำสาขาวิชา
         
 

 

อาจารย์ ดร.นันทิยา แซ่เตียว

สาขาวิชาสัตวศาสตร์
ประวัติและผลงานวิชาการ

 

อาจารย์ ดร.เชาวฤทธิ์ พันธ์ทอง

สาขาวิชาคณิตศาสตร์
 

 

อาจารย์ ดร.สุดจิต  หมั่นตะคุ

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา
ประวัติและผลงานวิชาการ

 

อาจารย์รพีพรรณ กองตูม

สาขาวิชาเคมี
 
         
 

 

อาจารย์ศุภลักษณ์ สุดขาว

สาขาวิชาชีววิทยา
 

 

ผศ.ดาราวรรณ ญาณะนันท์

สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
ประวัติและผลงานวิชาการ

 

อาจารย์ประพนธ์ เลิศลอยปัญญาชัย

สาขาวิชาฟิสิกส์
ประวัติและผลงานวิชาการ

 

อาจารย์ปิยะวดี พงษ์สวัสดิ์

คอ.ม. คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
 
         
 

 

ผศ.ว่าที่ร.ต.ปัญญา คามีศักดิ์

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป
 

 

อาจารย์วรรณรัตน์ เฉลิมแสนยากร

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
ประวัติและผลงานวิชาการ
   
         
         
         
       

 

 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง โทรศัพท์ 032-261790-7 ต่อ 3102