โครงสร้างผู้บริหารคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 
 
ดร.บุรินทร์ นรินทร์
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 
         
 


ดร.พุทธพร พุ่มโรจน
รองคณบดีฝ่ายบริหารและกิจการนักศึกษา


ดร.ภูมินทร์ สุมาลัย
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ


ดร.ครองศักดา ภัคธนกนก
รองคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพและกิจการพิเศษ
   
         
         
 
         
         
ประธานประจำสาขาวิชา
         
 

 

ดร.นันทิยา แซ่เตียว

สาขาวิชาสัตวศาสตร์
ประวัติและผลงานวิชาการ

 

อาจารย์ สุรีรัตน์ อนุเพ็ญ

สาขาวิชาคณิตศาสตร์
 

 

ดร.สุดจิต  หมั่นตะคุ

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา
ประวัติและผลงานวิชาการ

 

ดร. สุทธิรักษ์ อ้วนศิริ

สาขาวิชาเคมี
 
         
 

 

อาจารย์ศุภลักษณ์ สุดขาว

สาขาวิชาชีววิทยา
 

 

ผศ.ดาราวรรณ ญาณะนันท์

สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
ประวัติและผลงานวิชาการ

 

ดร.ประพนธ์ เลิศลอยปัญญาชัย

สาขาวิชาฟิสิกส์
ประวัติและผลงานวิชาการ

 

อาจารย์ปิยะวดี พงษ์สวัสดิ์

สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์
 
         
 

 

อาจารย์ณิชากร ปทุมรังสรรค์

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป
 

 

อาจารย์วรรณรัตน์ เฉลิมแสนยากร

สาขาวิชาเทคโนโลยีการแปรรูปอาหาร
ประวัติและผลงานวิชาการ
   
         
         
         
       

 

 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง โทรศัพท์ 032-261790-7 ต่อ 3102