โครงสร้างผู้บริหารคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 
 
ผศ. ณฐพรภัทร์ อินทร์ศิริพงษ
รองอธิการบดี รักษาราชการแทน
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 
         
 


อาจารย์ ดร.บุรินทร์ นรินทร์
รองคณบดีฝ่ายบริหารและกิจการนักศึกษา
ประวัติและผลงานวิชาการ


อาจารย์ ดร.เชาวฤทธิ์ พันธ์ทอง
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ


ดร.ครองศักดา ภัคธนกนก
รองคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพและกิจการพิเศษ
ประวัติและผลงานวิชาการ
   
         
         
 
         
         
ประธานประจำสาขาวิชา
         
 

 

อาจารย์ ดร.นันทิยา แซ่เตียว

สาขาวิชาสัตวศาสตร์
ประวัติและผลงานวิชาการ

 

อาจารย์ สุรีรัตน์ อนุเพ็ญ

สาขาวิชาคณิตศาสตร์
 

 

อาจารย์ ดร.สุดจิต  หมั่นตะคุ

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา
ประวัติและผลงานวิชาการ

 

อาจารย์ ดร. สุทธิรักษ์ อ้วนศิริ

สาขาวิชาเคมี
 
         
 

 

อาจารย์ศุภลักษณ์ สุดขาว

สาขาวิชาชีววิทยา
 

 

ผศ.ดาราวรรณ ญาณะนันท์

สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
ประวัติและผลงานวิชาการ

 

อาจารย์ประพนธ์ เลิศลอยปัญญาชัย

สาขาวิชาฟิสิกส์
ประวัติและผลงานวิชาการ

 

อาจารย์ปิยะวดี พงษ์สวัสดิ์

สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์
 
         
 

 

อาจารย์ ณิชากร ปทุมรังสรรค์

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป
 

 

อาจารย์วรรณรัตน์ เฉลิมแสนยากร

สาขาวิชาเทคโนโลยีการแปรรูปอาหาร
ประวัติและผลงานวิชาการ
   
         
         
         
       

 

 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง โทรศัพท์ 032-261790-7 ต่อ 3102