หน่วยงานโปร่งใส  
     
  - นโยบายการพัฒนามหาวิทยาลัยให้มีคุณธรรมและความโปร่งใส่ในการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561  
     
  - คำรับรองการปฏิบัติราชการด้วยความซื่อสัตย์สุจริต พ.ศ.2561  
           คำรับรอง คณบดี กับ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง  
  ----------------------------------------------------------------------------------------------  
  - แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี  
  - สรุปผลการใช้จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ 2561 (ณ วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561)
- สรุปผลการใช้จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ 2561 (ณ วันที่ 30 มกราคม 2561)
- สรุปผลรายจ่ายจริงงบประมาณตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2560 (งบประมาณแผ่นดิน)
- สรุปผลรายจ่ายจริงงบประมาณตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2560 (เงินรายได้)
 
  - จรรยาบรรณในการปฏิบัติงาน  
  - ข้อร้องเรียนและข้อปรับปรุง  
  - คู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน  
     
     
 
 
  - นโยบายการพัฒนามหาวิทยาลัยให้มีคุณธรรมและความโปร่งใส่ในการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560  
     
  - คำรับรองการปฏิบัติราชการด้วยความซื่อสัตย์สุจริต คณบดีใหม่  
           คำรับรอง คณบดี กับ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
         คำรับรอง คณบดี กับ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
         คำรับรอง คณบดี กับ รองคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพและกิจการพิเศษ
         คำรับรอง คณบดี กับ รองคณบดีฝ่ายบริหารและกิจการนักศึกษา
 
  ----------------------------------------------------------------------------------------------  
     
  - คำรับรองการปฏิบัติราชการด้วยความซื่อสัตย์สุจริต  
           คำรับรอง คณบดี กับ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
         คำรับรอง คณบดี กับ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
         คำรับรอง คณบดี กับ รองคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพและกิจการพิเศษ
         คำรับรอง คณบดี กับ รองคณบดีฝ่ายบริหารและกิจการนักศึกษา
 
  ----------------------------------------------------------------------------------------------  
  - นโยบายการพัฒนาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีคุณธรรมและความโปร่งใส่ในการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560  
            คำรับรอง คณบดี กับ ประธานสาขาวิชาเคมี
          คำรับรอง คณบดี กับ ประธานสาขาวิชาชีววิทยา
          คำรับรอง คณบดี กับ ประธานสาขาวิชาสัตวศาสตร์
          คำรับรอง คณบดี กับ ประธานสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป
          คำรับรอง คณบดี กับ ประธานสาขาวิชาเทคโนโลยีแปรรูปอาหาร
          คำรับรอง คณบดี กับ ประธานสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
          คำรับรอง คณบดี กับ ประธานสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
          คำรับรอง คณบดี กับ ประธานสาขาวิชาฟิสิกส์
          คำรับรอง คณบดี กับ ประธานสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา
          คำรับรอง คณบดี กับ ประธานสาขาวิชาคณิตศาสตร์
          คำรับรอง คณบดี กับ ประธานสาขาวิชาเทคโนโลยีโยธาคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
          คำรับรอง คณบดี กับ ประธานสาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการผลิตคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
          คำรับรอง คณบดี กับ ประธานสาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้าคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
 
     
  - สรุปผลการใช้จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ 2560
 
  - จรรยาบรรณในการปฏิบัติงาน  
  - ข้อร้องเรียนและข้อปรับปรุง  
  - คู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน  
 
 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง โทรศัพท์ 032-261790-7 ต่อ 3102