ผลการประเมินประกันคุณภาพ  
     
 
สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในระดับคณะ
 
          - สรุปผลการประเมินคุณภาพภายใน 2560
          - สรุปผลการประเมินคุณภาพภายใน 2559
          - สรุปผลการประเมินคุณภาพภายใน 2558
          - สรุปผลการประเมินคุณภาพภายใน 2557
          - สรุปผลการประเมินคุณภาพภายใน 2556
          - สรุปผลการประเมินคุณภาพภายใน 2555
          - สรุปผลการประเมินคุณภาพภายใน 2554
          - สรุปผลการประเมินคุณภาพภายใน 2553
 
     
     
 
 
     
 
สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในระดับสาขา
 
          - สรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับสาขาวิชาปี 2556
          - สรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับสาขาวิชาปี 2555
 
     
 
 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง โทรศัพท์ 032-261790-7 ต่อ 3102