ปรัชญา
สร้างคนให้มีคุณค่าด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

ปณิธาน

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมุ่งผลิตบัณฑิตด้านวิทยาศาสตร์ ด้านเทคโนโลยีและด้านการศึกษาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ให้มีความรู้ความเชี่ยวชาญในการปฏิบัติงาน มีคุณธรรมจริยธรรม มีความใฝ่ดี ใฝ่รู้ สู้งาน ให้บริการวิชาการ วิจัยสร้างสรรค์และพัฒนาองค์ความรู้ เพื่อสนองต่อท้องถิ่นอย่างยั่งยืน
วิสัยทัศน์
เป็นองค์กรที่สร้างคนสร้างงานให้มีคุณค่าและพัฒนางานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้เป็นเลิศ  สู่สังคมและประชาคมอาเซียน
อัตลักษณ์
ใฝ่ดี ใฝ่รู้ สู้งาน
ใฝ่ดี : มีคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณในวิชาชีพ
ใฝ่รู้ : ศึกษา ค้นคว้าหาความรู้ใหม่ๆ รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของโลก
สู้งาน : ขยัน อดทน กระตือรือร้น มีน้ำใจ
เอกลักษณ์
เป็นแหล่งวิทยาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในภูมิภาคตะวันตก (ค่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี,ครูพันธุ์บึง)
 พันธกิจ (Mission)
1. จัดการศึกษาเพื่อสร้างและพัฒนาบัณฑิตด้านวิทยาศาสตร์ ด้านเทคโนโลยีและด้านการศึกษาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้บรรลุมาตรฐานการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
2. วิจัยเพื่อสร้างสรรค์นวัตกรรม พัฒนาองค์ความรู้ บูรณาการในการเรียนการสอน การบริการวิชาการ ต่อท้องถิ่น
3. ให้บริการวิชาการในเชิงรุก เพื่อให้ท้องถิ่นและสังคมได้ใช้ประโยชน์และตระหนักถึงบทบาทของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อมของท้องถิ่นตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและตอบสนองโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
4. ส่งเสริมและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมไทย 
5. พัฒนาระบบบริหารจัดการและทรัพยากรให้มีประสิทธิภาพ เป็นธรรม โปร่งใสและตรวจสอบได้
ประเด็นยุทธศาสตร์
เพื่อให้คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสามารถดำเนินการได้บรรลุตามปณิธานและวิสัยทัศน์ที่กำหนดจึงได้กำหนดประเด็นยุทธศาสตร์ไว้  5 ประเด็น ดังนี้
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 มุ่งเน้นการผลิตและพัฒนาบัณฑิตที่มีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 ส่งเสริมสนับสนุนงานวิจัยและผลักดันสู่ระดับสากล
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 บริการทางวิชาการเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน และเสริมสร้างความเข้มแข็งของวิชาชีพ
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 ทำนุบำรุง สืบสานและเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีคุณภาพและสามารถเชื่อมโยงกับหน่วยงานภายนอกได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 

 

 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง โทรศัพท์ 032-261790-7 ต่อ 3102