อาจารย์อดิศักดิ์ โฮนอก
 
  วัน เดือน ปีเกิด : -
  หมายเลขโทรศัพท์ : -
  e-mail : adisak.mcruit@gmail.com
   

 

 

ประวัติการศึกษา

    คอ.ม. คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
   

วท.บ. วิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎหมู่บ้านจอมบึง

   
 

ประสบการณ์ทำงาน :

     
 
  • อาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ปี 2554-ปัจจุบัน
  • อาจารย์พิเศษของภาควิชาคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
   
 

วิชาที่สอน

   
 
  1. การเขียนโปรแกรมและฐานข้อมูลบนเว็บ
  2. ปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับคอมพิวเตอร์
  3. การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ
  4. คณิตศาสตร์สำหรับเทคโนโลยีสารสนเทศ
  5. การเขียนโปรแกรมภาษาคอมพิวเตอร์
  6. หลักการออกแบบเว็บและพัฒนาเว็บไซต์
   
       
 

ผลงานทางวิชาการและงานวิจัย

   
          อดิศักดิ์ โฮนอก. (2555). การพัฒนาเลิร์นนิ่งอ็อบเจกต์ฝึกทักษะด้านคณิตศาสตร์สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6. ราชบุรี : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง.
          อดิศักดิ์ โฮนอก. (2559). การประยุกต์ใช้เทคนิคความจริงเสริม (Augmented Reality) ออกแบบและพัฒนาสื่อประชาสัมพันธ์การป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก. ราชบุรี : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง.
       
 

สถานที่ทำงาน :  สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏ หมู่บ้านจอมบึง   ต.จอมบึง อ.จอมบึง จ.ราชบุรี 70150

       
   
      (Update on November. 2016)