อาจารย์ ดร.บุรินทร์ นรินทร์
 
  วัน เดือน ปีเกิด :

-

  หมายเลขโทรศัพท์ : -
  e-mail : burinnarin@hotmail.com,  burinnarin@gmail.com
  Line ID :  burinnarin
 

 

 
  ประวัติการศึกษา:  
  ปริญญาตรี ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา
สถาบันราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ปี 2542
  ปริญญาโท ครุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ (แขนงวิชา มัลติมีเดีย) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ, ปี 2549
  ปริญญาเอก ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ, ปี 2558
     
 

ประสบการณ์:

   
  1. อาจารย์ประจำสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา ปี, 2542-ปัจจุบัน    
  2. รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง, ปี 2553-2555
  3. รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง, ปี 2556-2559
  4. คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย ในส่วนของกรรมการจากคณาจารย์ประจำ, ปี 2558-2561
  5. รองคณบดีฝ่ายบริหารและกิจการนักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง, ปี 2560-2561
  6. คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงพ.ศ.2562 – ปัจจุบัน    
       
 

วิชาที่สอน

     
 

CS54611 การประยุกต์ใช้งานมัลติมีเดีย

   
 

CS54610 การเขียนโปรแกรมควบคุมอุปกรณ์

   
 

CS54701 การเขียนโปรแกรมกราฟิก

   
 

CS54707 การประมวลผลแบบไร้สายและโมบาย

   
 

CE54603 การฝึกปฏิบัติการช่างเทคนิคคอมพิวเตอร์

   
 

CS54710 คอมพิวเตอร์ช่วยออกแบบ

   
 

PC54504 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสำหรับครู

   
 

GD58208 นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา

   
 

GD61002 เทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับนักศึกษาบัณฑิตศึกษา

   
         
 

ผลงานทางวิชาการและงานวิจัย

   
 

Sumalai Phumin, Narin Burin, Worrasiri Pirat, Gopal Dhananjay. (2020).Common Fixed Point Theorems via CLRg Property in
       Complete Fuzzy Metric-like Spaces Aa.
The 6th Rajabhat University National and International Research and Academic
       Conference.No 9,page 195-201.

 

Burin Narin, Titichaya Sribun and Tanniga Yoongrum. (2019).Development of Fun Hint Game Applications
        for Special Children on Smart Devices
. Proceedings of the 14th International Joint Symposium on
        Artificial Intelligence and Natural Language Processing (iSAI-NLP2019),pp.130-134, October 30-November 1,
        Chiang Mai, Thailand.

  บุรินทร์ นรินทร์. (2553).  บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง การเขียนโปรแกรมควบคุมอุปกรณ์ ราชบุรี:
       สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง.
  บุรินทร์ นรินทร์ และปณิตา วรรณพิรุณ. (2555). การจัดการความรู้ด้านการแพทย์แผนไทยโดยใช้
        เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสำหรับมหาวิทยาลัยราชภัฏ.
วารสารวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์. ปีที่ 23 ฉบับที่ 3.
  บุรินทร์ นรินทร์. (2557).  การประยุกต์ใช้งานมัลติมีเดีย. ราชบุรี : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
  บุรินทร์ นรินทร์ และ นพดล ทุมเชื้อ. (2558). การพัฒนาสื่อการเรียนรู้คณิตศาสตร์ระดับประถมศึกษาบนสมาร์ทโฟนและแท็บแล็ตโดยเน้นกระบวนการ
        การจัดการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐาน :
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง.
  บุรินทร์ นรินทร์. (2559). การเขียนโปรแกรมควบคุมอุปกรณ์. ราชบุรี : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
  Burin Narin and Namon Jeerungsuwan. The Development of a Learning Model Using Augmented Reality in a Digital
        Learning Playground to develop Information and Communication Technology Skills for Primary Education
        Students.
Twentieth International Conference on Learning University of the Aegean, Rhodes, Greece, 2013.
  Burin Narin and Namon Jeerungsuwan. (2014). The Development of a Learning Model Using Augmented Reality in a
        Digital Learning Playground: Developing Information Technology and Communication Skills for Primary
        Education Students.
The International Journal of Technologies in Learning. Volume 20 Issue 4 November, 2014.
  Burin Narin and Namon Jeerungsuwan. (2016). The results of a learning model using augmented reality technology in
        a digital learning playground to develop information and communication technology skills for primary
        school students.
Turkish Online Journal of Educational Technology. 1 December, 2016, Page 1113-1120.
  Burin Narin, Sunanta Buntan, Narumol chumuang, Mahasak Ketcham. (2018).Crack on Eggshell Detection System Based
        on Image Processing Technique.
The 18th International Symposium on Communications and Information
        Technologies(ISCIT 2018), 226-231.
  Burin Narin and Narumol Chumuang.(2019).An Intelligent System For Complexing Handwritten Text Detection.
        Proceeding of the 1st International RMUTR Conference (Increasing Research to Sustainable Economic and
        Society)June 26-28, 2019 (pp.189-200).Bangkok,Thailand.
         
 

งานวิจัยร่วมกับนักศึกษา (อาจารย์ที่ปรึกษา)

   
  กมลวรรณ กัณหารินทร์ และบุรินทร์ นรินทร์. (2563).การศึกษาประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนการสร้าง
        ภาพเคลื่อนไหวด้วยโปรแกรมสแครช.
ในการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 8 "วิจัยแบบบูรณาการ สรรค์สร้างนวัตกรรม
        ลดความเหลื่อมล้ำของสังคม" ราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงวิจัย. (น.372-384). ราชบุรี:มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง.
  สิรินยา โพยนอก และบุรินทร์ นรินทร์. (2563).การศึกษาประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนการเขียน
        โปรแกรมควบคุมอุปกรณ์ผ่านบอร์ดสมองกลฝังตัว.
ในการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 8 "วิจัยแบบบูรณาการ
        สรรค์สร้างนวัตกรรม ลดความเหลื่อมล้ำของสังคม" ราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงวิจัย.
  นุชจรี แก้วดวงดี และบุรินทร์ นรินทร์. (2563).การศึกษาประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนการสร้าง
        ชิ้นงาน 3 มิติ.
ในการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 8 "วิจัยแบบบูรณาการ สรรค์สร้างนวัตกรรม ลดความเหลื่อมล้ำ
        ของสังคม" ราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงวิจัย. (น.446-458). ราชบุรี:มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง.
  วันทนา โพธิ์มี และบุรินทร์ นรินทร์. (2563).การศึกษาประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนการ
        ออกแบบภาพนิ่ง.
ในการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 8 "วิจัยแบบบูรณาการ สรรค์สร้างนวัตกรรม ลดความเหลื่อมล้ำ
        ของสังคม" ราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงวิจัย. (น.459-469). ราชบุรี:มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง.
         
 

รางวัลที่ภาคภูมิใจ

   
  1) รางวัลเหรียญทองแดง ในการประกวดนวัตกรรม The International Exhibition of Inventions of Thailand ระหว่างวันที่ 30 ตุลาคม-1 พฤศจิกายน 2562 จังหวัดเชียงใหม่ ชื่อผลงาน "เกมแยกขยะ" รายชื่อทีมงาน นางสาวกนกวรรณ คำผุย และ นางสาวนิธิดา สันทอง อาจารย์ที่ปรึกษา อาจารย์ ดร.บุรินทร์ นรินทร์ (Development of Waste Separation Game)
  2) รางวัลเหรียญเงิน ในการประกวดนวัตกรรม The International Exhibition of Inventions of Thailand ระหว่างวันที่ 30 ตุลาคม-1 พฤศจิกายน 2562 จังหวัดเชียงใหม่ ชื่อผลงาน "เกมฟาร์มคณิตคิดสนุกเพื่อเพิ่มทักษะการคำนวณ" (Development Math Farm Fun Game to Enhance Numeracy Skills)รายชื่อทีมงาน นางสาวจีราภา โจววิทูรกิจ และนางสาวภาธินี ชยุติ อาจารย์ที่ปรึกษา อาจารย์ ดร.บุรินทร์ นรินทร์
  3) รางวัลเหรียญทองแดง ในการประกวดและจัดแสดงผลงานวิจัยและสิ่งประดิษฐ์ ระดับนานาชาติ ณ นครเจนีวา สมาพันธรัฐสวิส "The 48th International Exhibition of Inventions Geneva" ระหว่างวันที่ 10-14 มีนาคม 2564 ชื่อผลงาน "เกมฟาร์มคณิตคิดสนุกเพื่อเพิ่มทักษะการคำนวณ" (Development Math Farm Fun Game to Enhance Numeracy Skills) รายชื่อทีมงาน นางสาวจีราภา โจววิทูรกิจ และนางสาวภาธินี ชยุติ อาจารย์ที่ปรึกษา อาจารย์ ดร.บุรินทร์ นรินทร์
  4) รางวัล 2 เหรียญทองแดง ในการประกวดนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ ในงาน วันนักประดิษฐ์ ประจำปี 2564-2565 ในระหว่างวันที่ 2-6 กุมภาพันธ์ 2565 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพมหานคร โดยสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ชื่อผลงาน : รถพ่นยากำจัดศัตรูพืชควบคุมผ่านสมาร์ทโฟน ทีมงาน : นางสาวปิยนันท์ แฟงมาก, นางสาวลลิตา ตั้งแสงทอง, นางสาวจันทร์วิภา เชื้อหงษ์ อาจารย์ที่ปรึกษา ดร.บุรินทร์ นรินทร์ ชื่อผลงาน : มินิไซโลเครื่องให้อาหารไก่อัตโนมัติ ทีมงาน : นายวสันต์ อานาม, นางสาวกนกพิชญ์ สุวรรณทา, นางสาวนูรียะห์ ดอฆอ อาจารย์ที่ปรึกษา ดร.บุรินทร์ นรินทร์
         
  สถานที่ทำงาน : สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏ หมู่บ้านจอมบึง
  ที่อยู่ (บ้าน)บ้านเลขที่ 108/2 หมู่ 9 ต.หนองหญ้า อ.เมือง จ.กาญจนบุรี 71000
  ที่อยู่ (ที่ทำงาน)เลขที่ 46 หมู่ 3 มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ต.จอมบึง อ.จอมบึง จ.ราชบุรี 70150
 

 

   
      (Update May 2021.)