ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดาราวรรณ ญาณะนันท์
 
  เกิด :

-

  หมายเลขโทรศัพท์ : -
  e-mail : darawan.ya@gmail.com
     
 

ประวัติการศึกษา :

   

วท.ม. เทคโนโลยีการจัดการระบบสารสนเทศ  มหาวิทยาลัยมหิดล

   

วท.บ. วิทยาการคอมพิวเตอร์  มหาวิทยาลัยพายัพ

     
 

ประสบการณ์ทำงาน :

     
 
  • อาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2537 - ปัจจุบัน
  • อาจารย์พิเศษของภาควิชาคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
  • วิทยากรฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนานักวิจัยโดยสำนักงานคณะกรรมการการวิจัยแห่งชาติร่วมกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
       
  วิชาสอน :    
 
  1. หลักสำคัญทางเทคโนโลยีสารสนเทศ
  2. กฎหมายและจริยธรรมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
  3. การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ
  4. การบริหารโครงการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
  5. ภาษาอังกฤษสำหรับเทคโนโลยีสารสนเทศ
  6. โครงงานวิจัยทางเทคโนโลยีสารสนเทศ
  7. การประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
   
       
  ผลงานทางวิชาการและงานวิจัย :    
  ดาราวรรณ ญาณะนันท์. (2553). การพัฒนาระบบฐานข้อมูลท่องเที่ยวออนไลน์ ในอำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี. ราชบุรี : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง.
  ดาราวรรณ ญาณะนันท์. (2554). การพัฒนาบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการท่องเที่ยวในอำเภอสวนผึ้งและอำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี . ราชบุรี : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง.
  ดาราวรรณ ญาณะนันท์. (2555). การพัฒนาแอพพลิเคชั่นมาตราตัวสะกดในภาษาไท สำหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา ช่วงชั้นที่ 1 บนคอมพิวเตอร์พกพาแบบแท็บเล็ต.ราชบุรี : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง.
  ดาราวรรณ ญาณะนันท์. (2556). การพัฒนาแอพพลิเคชั่นด้านการศึกษาสำหรับนักเรียนระดับชั้น ประถมศึกษาชั้นปีที่ 1 บนคอมพิวเตอร์พกพาแบบแท็บเล็ต. ราชบุรี : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง.
       
 

แต่งตำรา/เอกสารวิชาการอื่นๆ

   
  ดาราวรรณ ญาณะนันท์. (2548). เอกสารประกอบการสอน วิชา โปรแกรมประยุกต์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับควบคุมสินค้า. ราชบุรี : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง.
  ดาราวรรณ ญาณะนันท์. (2554). การบริหารโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศ. ราชบุรี : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง.
       
  สถานที่ทำงาน :  สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ต.จอมบึง อ.จอมบึง จ.ราชบุรี 70150
       
   
      (Update on November. 2016)