ผศ.ดร. เอกพล แก้วนวม
 
  โทร : -
  Email : Eakgapon_9@hotmail.com
     
  ประวัติการศึกษา  
  พ.ศ.2555 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.) สาขาวิชาฟิสิกส์ มหาวิทยาลัยบูรพา
  พ.ศ.2547 วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) สาขาวิชาฟิสิกส์ มหาวิทยาลัยบูรพา
   

 

     
 

ประสบการณ์การสอน :

     
         1. ฟิสิกส์ 1
       2. ฟิสิกส์ 2
       3. ฟิสิกส์แผนใหม่
       4. ฟิสิกส์ของคลื่น
       5. ฟิสิกส์สถานะของแข็ง
       6. ผลึกวิทยารังสีเอกซ์
       7. กลศาสตร์ควอนตัม
       8. คณิตศาสตร์สำหรับฟิสิกส์
       9. ธรณีวิทยา
       10. อุตุนิยมวิทยา
       11. โลกของเรากับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
       
  ความเชี่ยวชาญด้านการวิจัย :    
         ฟิสิกส์เชิงวัสดุ (Material Physics)
       วัสดุทางแสง (Optical Material)
   
         
  ผลงานทางวิชาการและงานวิจัย :    
         การศึกษาและพัฒนาดินเหนียววัตถุดิบสำหรับอุตสาหกรรมการผลิตโอ่งในจังหวัดราชบุรี - งบประมาณรายได้ของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2558
         การพัฒนาวัสดุฟอสฟอร์ชนิดใหม่ในระบบ Li6La(BO3)3: Eu3+ สำหรับประยุกต์ใช้ในการสร้างภาพถ่ายด้วยนิวตรอน - งบประมาณแผ่นดิน พ.ศ. 2559
         การศึกษาพัฒนาแก้ว LiLaB:Pr3+ สำหรับใช้เป็นวัสดุตัวกลางเลเซอร์ ที่ปรับความยาวคลื่นได้ - งบประมาณแผ่นดิน พ.ศ. 2560
         
  บทความจากการประชุมวิชาการ (Conference)    
  เอกพล แก้วนวม และจักรพงษ์ แก้วขาว. (2559). การศึกษาดินเหนียววัตถุดิบสำหรับอุตสาหกรรมการผลิตโอ่งจังหวัดราชบุรี. รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ ราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงวิจัย ครั้งที่ 4. หน้า 327 - 336.
         
  ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิจัย (Journal)    
                Prapon Lertloypanyachai, Eakgapon Kaewnuam and Krittiya Sreebunpeng. (2015). The Fabrication of Titanium Dioxide (TiO2) Thin Film via Deposited Spray Pyrolysis Using For Antibacterial Applications. Applied Mechanics and Materials 804. pp 183-186.
                Sasithorn Saikaew, Siripraphat Rayayoi, Eakgapon Kaewnuam, Krittiya Sreebunpeng and Prapon Lertloypanyachai. (2016). Photocatalytic antibacterial activity of TiO2 thin films by spray pyrolysis technique. Key Engineering Materials 675-676. pp 189-192.
                F. Zaman, G. Rooh, N. Srisittipokakun, H.J. Kim, E. Kaewnuam, P. Meejitpaisan and J. Kaewkhao. (2017). Scintillation and luminescence characteristics of Ce3+ doped in Li2O–Gd2O3–BaO–B2O3 scintillating glasses. Radiation Physics and Chemistry 130. pp 158–163.
                วรวุฒิ เมืองรัตน์ วิชลัดดา อุ่นสะอาด ธนัฏฐา ชอบศิลป์ และ เอกพล แก้วนวม. (2555). การตรวจวัดแก๊สไนโตรเจนไดออกไซด์ของท่อนาโนคาร์บอนที่มีปริมาณที่แตกต่างกัน. วารสารวิจัยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 4 (2). หน้า 1‐10.
         
         
  ที่ทำงาน : สาขาวิขาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
       
   
      (Update on November. 2016)