อาจารย์ลักษมี หมื่นศรีธาราม
 
  ประวัติการศึกษา:  
  ปริญญาตรี  วิทยาศาสตร์บัณฑิต เทคโนโลยีชีวภาพ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (๒๕๔๖)
  ปริญญาโท วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต เทคโนโลยีชีวภาพ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (๒๕๔๙)
     
     
     
     
     
 

วิชาที่สอน

     
  - วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหารเบื้องต้น    
  - วิศวกรรมอาหาร    
  - เทคโนโลยีขนมอบ    
  - การบรรจุภัณฑ์อาหาร    
  - การแปรรูปอาหาร 1    
  - การแปรรูปอาหาร 2    
  - เทคโนโลยีชีวภาพด้านอุตสาหกรรมอาหาร    
  - ฝึกประสบการณ์วิชาชีพด้านธุรกิจอุตสาหกรรมอาหาร 1    
  - ฝึกประสบการณ์วิชาชีพด้านธุรกิจอุตสาหกรรมอาหาร 2    
         
 

ผลงานทางวิชาการและงานวิจัย

   
 

        Muensritharam, L., Tolieng, V., Chaichantipyuth, C., Petsom, A. and Nhujak, T., 2008. Capillary zone electrophoresis for separation and analysis of hydroxycitric acid and hydroxycitric acid lactone: Application to herbal products of Garcinia atroviridis Griff. Journal of pharmaceutical and biomedical analysis, 46(3), pp.577-582.

 

        Muensritharam, L., Fanning, S. & Meharg, C., 2015, Pathogens in Milk: Enterobacter Species. Reference Module in Food Sciences. in Reference Module in Food Sciences. Elsevier Inc., pp. 1. DOI: 10.1016/B978-0-08-100596-5.00987-2

 

        ลักษมี  หมื่นศรีธาราม.  (๒๕๕๓).  การพัฒนาดินพอกไข่เค็มใบเตย. มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ราชบุรี.

 

        วรรณรัตน์ เฉลิมแสนยากร  ครองศักดา ภัคธนกนก ลักษมี หมื่นศรีธาราม.  (๒๕๕๕).  โครงการภูมิปัญญาการผลิตกะปิปลาสู่ตำรับอาหารพื้นบ้านกะเหรี่ยง.  สำนักบริหารโครงการวิจัยในอุดมศึกษาและพัฒนามหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ  สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา.

         
   
      (Update on November. 2016)