อาจารย์ ดร.เมตตา คงคากูล
 
 

Education background:

  2544 วท.บ.วิทยาการคอมพิวเตอร์ สถาบันราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
  2550 วท.ม.วิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
  2560 ปร.ด.เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษา
     
   

 

   

 

     
 

ผลงานทางวิชาการ งานวิจัย :

   
         ดาราวรรณ ญาณะนันท์, เมตตา คงคากูล, วิลัยพร ไชยสิทธิ์, และ นฤมล ชูเมือง. (2552). งานวิจัยฉบับสมบูรณ์เรื่องการพัฒนาระบบฐานข้อมูลท่องเที่ยวออนไลน์ในอำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี. ราชบุรี : มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง.
         เมตตา คงคากูล. (2553). การพัฒนาบทเรียนออนไลน์ เรื่อง ระบบคอมพิวเตอร์. ราชบุรี : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง.
         เมตตา คงคากูล. (2557). การพัฒนาโปรแกรมพจนานุกรม 2 ภาษาเพื่อการท่องเที่ยวในเขตอำเภอสวนผึ้ง โดยผ่านระบบเครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่. ราชบุรี : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง.
         
 

แต่งตำรา

     
  เมตตา คงคากูล. (2559). การออกแบบหน้าเว็บด้วย Template ของ Joomla!. ราชบุรี : คณะวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง.
         
 

วิชาที่สอน

     
 

         1.  CS54620 โครงสร้างข้อมูล
         2.  CS54701 การเขียนโปรแกรมกราฟฟิกส์
         3.  CS54715 การวิเคราะห์สถิติด้านการศึกษา
         4.  CS54622 ระบบคอมพิวเตอร์และสถาปัตยกรรม
         5.  CS54608 เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตและการพัฒนาเว็บไซต์
         6.  CS54618 ระบบปฏิบัติการ

   
         
         
         
   
      (Update on April. 2017)