อาจารย์มัสยา รุ่งอรุณ
 
 

Education background:

  2554 ค.อ.ม.คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
     
   
     
     
   

 

     
 

ผลงานทางวิชาการและงานวิจัย :

   
         มัสยา รุ่งอรุณ. (2554). ศึกษาการใช้สารสนเทศในการบริหารของผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรีเขต 1. คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี.
         มัสยา รุ่งอรุณ. (2556). การศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อการเรียนวิชาคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศ. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฎหมู่บ้าน จอมบึง.
       
  แต่งตำรา :    
         มัสยา รุ่งอรุณ. (2559). เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร. ราชบุรี : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง.
       
  วิชาที่สอน :    
                1.  เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
              2.  การวิเคราะห์และออกแบบระบบ
              3.  โปรแกรมสำเร็จรูปและการประยุกต์ใช้งาน
              4.  การประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์บริหารงานในสถานศึกษา
              5.  การวิเคราะห์ทางด้านสถิติด้วยคอมพิวเตอร์
              6.  การวิเคราะห์สถิติด้านการศึกษา
              7.  โครงการศึกษาวิจัยทางคอมพิวเตอร์ศึกษา
              8.  พฤติกรรมการสอนวิชาคอมพิวเตอร์ 1
   
       
  ประสบการณ์ :    
 
  • วิทยากร ฝึกอบรมการเสริมทักษะการใช้คอมพิวเตอร์พกพาแบบแท็บเล็ตสำหรับครู ปี 2556
  • รองผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
  • เลขานุการสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา
  • คณะกรรมการโครงการบัณฑิตคืนถิ่นฯ
   
       
  ผลงานทางวิชาการ    
  มัสยา  รุ่งอรุณ  และคณะ. (2561). การวิจัยและพัฒนาระบบและกระบวนการผลิตและพัฒนาครูโดยใช้โครงงานฐานวิจัยในพื้นที่ภาคกลาง ปีที่ 2. ราชบุรี : มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง.
  มัสยา  รุ่งอรุณ  และคณะ. (2560). การวิจัยและพัฒนาระบบและกระบวนการผลิตและพัฒนาครูโดยใช้โครงงานฐานวิจัยในพื้นที่ภาคกลาง ปีที่ 1. ราชบุรี : มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง.
       
   
      (Update April. 2018)