อาจารย์ณิชากร ปทุมรังสรรค์ (Miss Nichakorn Pathumrangsan)
 
  Position:

Lecturer

  E-mail: nichakornpat@mcru.ac.th
    pathumrangsan@gmail.com
     
 

Education:

  2007-2009

Master of Science (Petrochemistry and Polymer Science)
Chulalongkorn University, Bangkok, Thailand

  2003-2006 Bachelor of Science (Chemistry)
King Mongkut’s University of Technology Thonburi, Bangkok, Thailand
     
 

Fields interest:

     
         - Structure and properties of silk fiber
         - Phytochemical of plant
         - Bio-based polymer
       
  Work Experience:    
         - Antioxidant property of plant
         - GABA and vitamin E of upland rice
         - Structure and properties of silk worm
         - In vitro degradation of polymer
         - Biodegradable packaging
       
  List of work experience:    
 
Year

2013 - 2014

Research topic

The various types of silkworm and physical-chemical properties of silk-fibers from the integration of mulberry cultivation and sericulture in Suan-Phung, Ratchaburi

Research grant  NRU & HERP
Position Researcher
Status

Project end

   
Year 2014 - 2015
Research topic Free radical scavenging activity of 5 types of brown and geminated brown rice in Ratchaburi
Research grant  Muban Chombueng Rajabhat University
Position Researcher
Status

Project end

   
Year 2015 - 2016
Research topic Antioxidant Capacity, GABA and Total Phenolic Contents of Karen Landrace Rice in Banka, Ratchaburi
Research grant  NRU & HERP
Position Researcher
Status Project end
   
Year 2017-2018
Research topic Luminescence and light yield of (Gd2Y)(Ga3Al2)O12:Pr3+ single crystal scintillators
Research grant  Muban Chombueng Rajabhat University
Position Researcher
Status

Project end

   
Year 2018-2019
Research topic Study on relationship between nutrients in leaves and content of total sugar of pineapple fruit cv. Pattawia in Ratchaburi
Research grant  TRF (Thailand) and Muban Chombueng Rajabhat University
Position Researcher
Status Project end
   
       
 

Publications and Proceedings:

   
         ณิชากร ปทุมรังสรรค์ และ ภฤศดี สุขพ่วง. การศึกษาลักษณะทางกายภาพและทางเคมีของเส้นไหมจากกลุ่มเกษตรกรปลูกหม่อนเลี้ยงไหมในอำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี. การประชุมวิชาการและการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ 2556 เรื่อง “การวิจัยรับใช้ชุมชน สร้างสังคมฐานความรู้”. 19 กรกฎาคม 2556 มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี. หน้า 831-840.

         ณิชากร ปทุมรังสรรค์. ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระในข้าวกล้องและข้าวกล้องงอก 5 พันธุ์ในจังหวัดราชบุรี. การประชุมวิชาการระดับชาติราชภัฏเพชรบุรีวิจัยเพื่อแผ่นดินไทยที่ยั่งยืน ครั้งที่ 4 “พลังงานทดแทน เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตไทย ก้าวไกลสู่อาเซียน”. 23 สิงหาคม 2557 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี. หน้า 556-561.
          ณิชากร ปทุมรังสรรค์. ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ DPPH และปริมาณสารประกอบฟีนอลรวมในข้าวไร่ภาคตะวันตกของไทย. การประชุมสวนสุนันทาวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 2 “ตำรับอาหารไทยสู่ครัวโลก: อาหารเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่ยั่งยืน”. 26-27 พฤศจิกายน 2558 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา. หน้า 395-399.
          ประพนธ์ เลิศลอยปัญญาชัย, วรรณา กติกาโชคสกุล, ศุภกิจตรา ทาทอง, และณิชากร ปทุมรังสรรค์. การปรับปรุงสมบัติเชิงกลของยางธรรมชาติด้วยแกลบ. การประชุมวิชาการระดับชาติราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงวิจัย ครั้งที่ 6. 1 มีนาคม 2561 มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง. หน้า 277-284.
          ณิชากร ปทุมรังสรรค์, กุลสตรี หมื่นอาจ, และนฤมล จิรานุวัฒน์. การศึกษาลักษณะทางกายภาพและสารพฤกษเคมีของสับปะรดพันธุ์ MD2 ที่ปลูกในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์และจังหวัดราชบุรี. การประชุมวิชาการระดับชาติราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงวิจัย ครั้งที่ 6. 1 มีนาคม 2561 มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง. หน้า 448-453.
         ณิชากร ปทุมรังสรรค์. การศึกษาความสัมพันธ์ธาตุอาหารในใบและปริมาณน้ำตาลทั้งหมดในสับปะรดปัตตาเวีย ราชบุรี. การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัย ระดับชาติและนานาชาติ "ราชภัฏวิจัยครั้งที่ 5”. 4 ธันวาคม 2561 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี. หน้า 41-47.
         ณิชากร ปทุมรังสรรค์. ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ ปริมาณสารกาบา และสารประกอบฟีนอลรวมในข้าวตอก (ข้าวไร่พันธุ์พื้นเมือง). การประชุมวิชาการระดับชาติราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงวิจัย ครั้งที่ 7. 1 มีนาคม 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง. หน้า 60-67.
         ณิชากร ปทุมรังสรรค์, วรรณิกา แสนสง่า, จันทิมา อิ่มนาง และชุติมา ลำใยสุวิมล. การศึกษาความเหมาะสมของยีสต์ในกระบวนการผลิตน้ำส้มสายชูหมักจากน้ำอ้อย. การประชุมวิชาการระดับชาติราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงวิจัย ครั้งที่ 7. 1 มีนาคม 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง. หน้า 41-47.
         Nichakorn Pathumrangsan, Chuchaat Thammacharoen and Sanong Ekgasit. Crystallinity of Single Silk Fiber Investigated by ATR FT-IR Microspectroscopy. The 34th Congress on Science and Technology of Thailand (STT34). October 31 - November 2, 2008. Queen Sirikit National Convention Center.
         Nichakorn Pattumrangsan, Sanong Ekgasit and Chuchaat Thammacharoen. Crystallinity of Brombyx mori silk studied by ATR FT-IR Microspectroscopy. The Science Forum 2009. March 12 – 13, 2009. Chulalongkorn University.
         Nichakorn Pathumrangsan, Sanong Ekgasit and Chuchaat Thammacharoen. Crystallinity of Brombyx mori Silk as Revealed by ATR FT-IR Microspectroscopy. The 2nd Polymer Graduate Conference of Thailand. May 21 – 22, 2009. Chulalongkorn University.
         (Poster) Nichakorn Patthumrangsan, Chuchaat Thammacharoen and Sanong Ekgasit. Crystallinity of Brombyx Mori Silk as Studied by ATR FT-IR Microspectroscopy. The 1st ASEAN Collaboration on Sericulture Research and Development Conference. August 6 – 10, 2009. Impact 9 , Mueangthongthani Nontaburi, 11120 Thailand Organized by The Queen Sirikit Institute of Sericulture
          Nichakorn Pathumrangsan, Chuchaat Thammacharoen and Sanong Ekgasit. Crystallinity of Brombyx mori Silk as revealed by ATR FT-IR Microspectroscopy. Thailand Research Symposium 2009. August 26 – 30, 2009. Bangkok, Thailand.
        Nichakorn Pathumrangsan. (2015). Effect of germination Time of GABA of Karen Landrace Rice, Ratabhat Agric. 14(2): 40-44.
          Prin Phunngam, Nichakorn Pathumrangsan, Natnaree Khambai, Jaruwan Tongjun, Uraiwan Arunyawat. (2017). The Variation of Indigenous Upland Rice Landraces in Ratchaburi, Thailand Based on Seed Morphology and DNA Sequencing. Journal of Advanced Agricultural Technologies. 4 (1): pp. 49-52.
          Prapon Lertloypanyachai, Nichakorn Pathumrangsan, Krittiya Sreebunpeng, Nakarin Pattanaboonmee, Weerapong Chewpraditkul, Akira Yoshikawa, Kei Kamada, Martin Nikl. (2017). Luminescence and light yield of (Gd2Y)(Ga3Al2)O12:Pr3+ single crystal scintillators. Journal of Crystal Growth. 468: pp. 369-372.
          Korakot Sombatmankhong, Nisanart Naksin, Pakorn Opaprakasit, wanida Chooaksorn, Nichakorn Pathumrangsan, Paiboon Sreearunothai. (2018). Ripening retardation of Namwa banana during long-distance transport using low-cost ethylene scavenger in hydrophobic cellulose pouch combined with vacuum packaging and their effects on fruit quality, ANRES 2018, P 1.
          Nichakorn Pathumrangsan. (2018). Effect of Degumming Factors Type and Concentration of Alkali Solutions Time and Temperature on Silk Fibers. International Scientific Conference on Engineering and Applied Sciences. 27-29 June 2018. JAPAN. pp. 72-79.
   
 

Awards

 

1. รางวัลนักวิจัยรุ่นใหม่ดีเด่น ประจำปี 2560 มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง รับวันที่ 1 มีนาคม 2560

  2. รางวัล "ผลงานวิจัยประเภทโปสเตอร์ดีเด่น" ในการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ "ราชภัฏวิจัยครั้งที่ 5" ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี วันที่ 2-5 ธันวาคม พ. ศ. 2561 (RUNIRAC V 2018)
      (Update on November. 2016)