อาจารย์นิชนัน ชูเกิด
 
  Date of Birth :

-

  Address : 19/67 M.8, Pak-Phraek, Muang, Kanchanaburi, 71000
  E-mail: n.chukerd@outlook.co.th
  Line ID: tan_keroro
  Mobile Number: +66(0)99-145-5994
     
  Educations:

 

  2000-2004: B.Sc. (Animal Production Technology)
Suranaree University of Technology , Thailand
  2004-2006: M.Sc. (Animal Production Technology)
Suranaree University of Technology , Thailand
Thesis Title: A Study on Genetic Diversity of Indigenous Pigs in Northeast Thailand by Analysing Cytochome B Base Sequences
   
  Present: Doctoral degree (Animal Production Technology)
Suranaree University of Technology , Thailand
Thesis Title: A Study on Growth from 1-6 Months of Age in Northeast Thailand Indigenous Pigs.
   
         
  Scholarship/ Research Grant:    
  2004 and 2010 Graduate School Thesis Grant, Suranaree University of Technology
         
  Interests:      
 
  - Swine Science
- Thai Indigenous Pigs
- Molecular Genetics and Animals breeding
- Statistical Analysis for Animal Science
         
  List of work experience:      
  2015-present Instructor, Division of Animal Science, Faculty of Science and Technology, Muban Chombueng Rajabhat University, Thailand
         
 

Publications and Proceeding:

   
  1. นิชนันท์ ชูเกิด และพงษ์ชาญ ณ ลาปาง. (2551). การศึกษาความหลากหลายทางพันธุกรรมของสุกรพื้นเมืองในภาคตะวันออกเฉียงเหนือโดยการเปรียบเทียบลาดับนิวคลีโอไทด์ในส่วนยีน cytochrome b. วารสารแก่นเกษตร ปีที่ 36 ฉบับที่ 3. 247-253.
  2. Nitchanan, C. and Na-Lampang P. (2007). A Study on genetic diversity of indigenous pig in northeast Thailand by analyzing cytochrome b base sequences. 8th National Graduate Research Conference Mahidol University. Saraya, Nakornpathom, Thailand, September 7-8.
  3. นันทิยา แซ่เตียว พุทธพร พุ่มโรจน์ นิชนันท์ ชูเกิด วัชระ นิลเพชร และประภา เหล่าสมบูรณ์. (2559). ความหลากหลายทางชีวภาพของแมลงวันดูดเลือดในฟาร์มปศุสัตว์ อาเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี. การประชุมวิชาการระดับชาติ ราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงวิจัย ครั้งที่ 4. วันที่ 1 มีนาคม 2559. ณ อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง.
  4. Nitchanan Chukerd, Pongchan Na-Lampang, Putthaporn Pumrojana, Nantiya Saetiew, Watchara Ninphet. 2016. A Study on Fat Deposition from 1-6 Months of Age in Northeast Thailand Indigenous Pigs. “17th AAAP (Asian Australasian Animal Production) ANIMAL SCIENCE CONGRESS”22-25 August. Kyushu Sangyo University, Fukuoka, Japan. p.691-694.
  5. Putthaporn Pumrojana, Suwit Terapuntuwat, Parwadee Pakdee, Nitchanan Chukerd, Nantiya Saetiew and Watchara Ninphet. 2016. Effect of Proportion of Fatty Acids from Soybean Oil and Beef Tallow on Fatty Acids Accumulation in Egg Yolk. “17th AAAP (Asian Australasian Animal Production) ANIMAL SCIENCE CONGRESS”22-25 August. Kyushu Sangyo University, Fukuoka, Japan. p.94-100.
       
   
      (Update on November. 2016)