อาจารย์ภัทรานิษฐ์ ศรีสกลทรัพย์
 
  Education background:
  2546 ว.ท.บ เทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
  2550 ว.ท.ม เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยรังสิต
 

 

     
   

 

   

 

     
 

งานวิจัย :

     
         ภัทรานิษฐ์ ศรีสกลทรัพย์. (2557). การเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ โดยใช้การเรียนรู้แบบร่วมมือ. มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง. ราชบุรี : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง.
        Phatthranit Srisakonsub & Panita Wannapiroon. (2014). Systems Analysis of Proactive Customer Relationship Management through Mobile Devive in a Higher Education : Internationnal e-Learning Conference 2014, 54-58.
        ภัทรานิษฐ์ ศรีสกลทรัพย์. (2559). การออกแบบรูปแบบการเรียนแบบร่วมมือ โดยเทคโนโลยีคลาวด์ เพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 สำหรับนักศึกษาระดับอุดมศึกษา.
 

วิชาที่สอน :

     
  1.CS54618 ระบบปฏิบัติการ
2.CS54621 ระบบการจัดการฐานข้อมูล
3.GE54402 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
4.CS 6301 การวิเคราะห์และออกแบบระบบ
5.CS 7203 พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
6.CS 7102 การประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์ในงานธุรกิจ
7.CS54608 เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตและการพัฒนาเว็บไซต์
8.CS 7305 คอมพิวเตอร์ช่วยออกแบบ
9.CS 7303 การวิเคราะห์ทางด้านสถิติด้วยคอมพิวเตอร์
10.CS 6104 การเขียนโปรแกรมภาษาคอมพิวเตอร์ 2
11.CS54202 อัลกอริทึม
   
         
 

ประสบการณ์

     
  - วิทยากรฝึกอบรมความรู้ทางคอมพิวเตอร์
- อาจารย์ผู้สอนวิชาคอมพิวเตอร์
   
         
  ผลงานทางวิชาการ      
  ภัรานิษฐ์ ศรีสกลทรัพย์. (2561). ระบบการจัดการฐานข้อมูล. มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง.
  ภัรานิษฐ์ ศรีสกลทรัพย์. (2560). ระบบการจัดการฐานข้อมูล. มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง.
  ภัรานิษฐ์ ศรีสกลทรัพย์. (2559). การสัมมนาคอมพิวเตอร์. มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง.
  ภัรานิษฐ์ ศรีสกลทรัพย์. (2558). การจัดการลูกค้าสัมพันธ์ผ่านโซเชียวมีเดียสำหรับสถาบันอุดมศึกษา. วารสารการอาชีวะและเทคนิคศึกษา
  ภัทรานิษฐ์ ศรีสกลทรัพย์ และณมน จีรังสุวรรณ. (2558). การออกแบบรูปแบบการเรียนแบบร่วมมือโดยเทคโนโลยีคลาวด์ เพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 สำหรับนักศึกษาระดับอุดมศึกษา. วารสารวิชาการครุศาสตร์อุตสาหกรรมพระจอมเกล้าพระนครเหนือ, 6(2), (12-18)
  ภัรานิษฐ์ ศรีสกลทรัพย์. (2557). การเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์โดยการเรียนรู้แบบร่วมมือ. มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง.
  Phatthranit Srisakonsub and Panita Wannapiroon. (2014). Systems Analysis of Proactive Coustomer Relationship Management through Mobile Devices in a Higher Education. The Fifth TCU Internationnal E-learning Conferrence 2014, (54-58)
         
   
      (Update April. 2018)