อาจารย์ประพนธ์ เลิศลอยปัญญาชัย
 
  ตำแหน่งปัจจุบัน: อาจารย์ประจำสาขาวิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
  E-mail: prapon_13@hotmail.com
     
  ประวัติการศึกษา:
  2545 ปริญญาตรีสาขาฟิสิกส์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
  2546

ประกาศนียบัตรบัณฑิตเทคโนโลยีวัสดุ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

  2552

ปริญญาโทสาขาเทคโนโลยีวัสดุ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

  ปัจจุบัน ปริญญาเอกสาขาฟิสิกส์ (กำลังศึกษา) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
         
 

สาขาวิชาการที่มีความชำนาญพิเศษ:

   
         Thin film technology
       Metallurgy and wear of metal
       Thermal spray
       Material Technology
       Rubber and Polymer
       Scintillator material
   
  ประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานวิจัยทั้งภายในและภายนอกประเทศ    
  หัวหน้าโครงการวิจัย : ชื่อโครงการวิจัย    
 
7.1.1 ชื่อโครงการ การเตรียมฟิล์มบางไทเทเนียมไดออกไซด์ เพื่อยับยั้งการเกิดแบคทีเรียด้วยวิธีการพ่นเคลือบโดยเทคนิคพ่นละอองสารเคมี
ระยะเวลาโครงการ 1 ปี ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2556 ถึงเดือน กันยายน 2557
แหล่งทุนที่ให้การสนับสนุน ทุนจากสำนักงบประมาณ ปี 2557
   
7.1.2 ชื่อโครงการ โครงสร้างลากรางเจียนของสมการชโรดิงเจอร์แบบไม่เชิงเส้น
ระยะเวลาโครงการ 1 ปี ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2557 ถึงเดือน กันยายน 2558
แหล่งทุนที่ให้การสนับสนุน ทุนจากสำนักงบประมาณ ปี 2558
   
7.1.3 ชื่อโครงการ ผลของหินยางมะตอยที่ใช้เป็นตัวเติมแต่งในยางธรรมชาติ เพื่อปรับปรุงสมบัติทางกลของกระเบื้องยางปูพื้น
ระยะเวลาโครงการ 1 ปี ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2558 ถึงเดือน กันยายน 2559
แหล่งทุนที่ให้การสนับสนุน ทุนจากสำนักงบประมาณ ปี 2559
       
  ผู้ร่วมวิจัย : ชื่อโครงการวิจัย    
 
7.2.1 ชื่อโครงการ ผลของโครงสร้างและการแพร่กระจายของอะตอมที่มีต่ออันตรกิริยาคู่ควบแม่เหล็กแบบแอนติเฟอร์ไรในฟิล์มบาง Fe
Pd/Ru/CoFe
ระยะเวลาโครงการ 1 ปี ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2556 ถึงเดือน กันยายน 2557
แหล่งทุนที่ให้การสนับสนุน ทุนจากสำนักงบประมาณ ปี 2557
   
7.2.2 ชื่อโครงการ ศึกษาสมบัติทางลูมิเนสเซนส์ และซินทิเลชันของผลึกเดี่ยว(LuyGd3-y)(GaxAl5-x)O12 เจือด้วย Pr3+ ที่ปลูกด้วยเทคนิคโชครากี้
ระยะเวลาโครงการ 1 ปี ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2558 ถึงเดือน กันยายน 2559
แหล่งทุนที่ให้การสนับสนุน ทุนจากสำนักงบประมาณ ปี 2559
   
7.2.3 ชื่อโครงการ การพัฒนาแก้วที่เปล่งแสงลูมิเนสเซนส์ความเข้มสูงเพื่อการประยุกต์ใช้งานด้านการวัดรังสีเอกซ์และรังสีนิวเคลียร์
ระยะเวลาโครงการ 1 ปี ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2558 ถึงเดือน กันยายน 2559
แหล่งทุนที่ให้การสนับสนุน ทุนจากสำนักงบประมาณ ปี 2559
       
  งานวิจัยที่ได้รับการเผยแพร่/ตีพิมพ์    
  งานวิจัยที่ได้ตีพิมพ์เผยแพร่    
  1. L. Prapon, K. Eakgapon, S. Krittiya, 2015, “The Fabrication of Titanium Dioxide (TiO2) Thin Film via Deposited Spray Pyrolysis Using For Antibacterial Applications”, Applied Mechanics and Materials, Vol. 804, pp. 183-186.
  2. S. Sasithorn, R. Siripraphat, L. Prapon, K. Eakgapon, S. Krittiya, 2016, “Photocatalytic antibacterial activity of TiO2 thin films by spray pyrolysis technique”, Key Engineering Materials, Vol. 675-676, pp. 189-192.
  3. เอกพล แก้วนวม, ชัยศักดิ์ อิสโร, ประพนธ์ เลิศลอยปัญญาชัย, วรวุฒิ เมืองรัตน์, 2556, “ผลของการอบความร้อนต่อการแพร่ของอะตอมและสมบัติแม่เหล็กในฟิล์มบางอันตรกิริยาคู่ควบแม่เหล็กแบบแอนติเฟอร์โร FePd/Ru/CoFe”, วารสารมหาวิทยาลัยขอนแก่น, ฉบับที่ 6, หน้า 949-959.
  4. Nakarin Pattanaboonmee, Prapon Lertloypanyachai, Weerapong Chewpraditkul, Wan Liu, Danping Chen, Vladimir Babin, Alena Beitlerova and Martin Nikl, 2016, “Photo- and radioluminescence of Dy3+-doped oxide glass with high-Gd2O3 content”, Physica Status Solidi A, Vol. 213, No. 1, pp.133–138.
  5. Prapon Lertloypanyachai, Nichakorn Pathumrangsan, Krittiya Sreebunpeng, Nakarin Pattanaboonmee, Weerapong Chewpraditkul, Akira Yoshikawa, Kei Kamada, Martin Nikl, 2016, Luminescence and light yield of (Gd2Y)(Ga3Al2)O12:Pr3+ single crystal scintillators, Journal of Crystal Growth, In Press, Corrected Proof, Available online 12 October 2016
   
  การประชุมทางวิชาการระดับนานาชาติ
  1. L. Prapon, K. Eakgapon, S. Krittiya, 2014, “Preparation of Titanium Dioxide (TiO2) Thin Films to Inhibit Bacteria Deposited by Spray Pyrolysis Technique”, The 5th RMUTP International Conference on Science, Technology and Innovation for Sustainable Development, 16-18 July.
  2. S. Sasithorn, R. Siripraphat, L. Prapon, K. Eakgapon, S. Krittiya, 2015, “Photocatalytic antibacterial activity of TiO2 thin films by spray pyrolysis technique”, 2nd International Conference on Applied Physics and Material Applications (ICAPMA 2015) 28-30 MAY, Suan Sunandha Rajabhat University, Thailand.
  3. Prapon Lertloypanyachai, Nichakorn Pathumrangsan, Krittiya Sreebunpeng, Weerapong Chewpraditkul, Martin Nikl, 2016, “Luminescence and Light Yield of Gd2YGa3Al2O12:Pr3+ Single Crystal Scintillators”, The 18th International Conference on Crystal Growth and Epitaxy (ICCGE-18) 7-12 AUG, Nagoya Japan.
       
  การประชุมทางวิชาการระดับชาติ    
  1. ประพนธ์ เลิศลอยปัญญาชัย และสิขรินทร์ อยู่คง, 2559, “On the Classical Liouville Integrability”, ราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงวิจัย วันที่ 1 มีนาคม 2559, มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง, ประเทศไทย
  2. ประพนธ์ เลิศลอยปัญญาชัย, ศิรินทร ทองแสง, กฤติยา ศรีบุญเพ็ง, ณิชากร ปทุมรังสรรค์, ไพศาล เอื้อสินทรัพย์, สิริประภัสสร์ ระย้าย้อย และ ศศิธร สายแก้ว, 2559, “ผลของผงหินยางมะตอยที่ใช้เป็นสารตัวเติมในยางธรรมชาติ เพื่อปรับปรุงสมบัติทางกลของกระเบื้องยางปูพื้น”, การประชุมสัมมนาวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ เครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 16 และการประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ครั้งที่ 3 งานวิจัยเพื่อพัฒนาท้องถิ่น วันที่ 22 กรกฎาคม 2559 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
   
  หน่วยงานที่อยู่ที่ติดต่อได้สะดวก    
  สาขาวิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
46 หมู่ 3 ตำบลจอมบึง อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี 70150
   
             
   
      (Update on November. 2016)