อาจารย์ดร.พุทธพร พุ่มโรจน์
 
  Date of Birth :

November 5, 1980

  Address : 1 M.6, Chang-raek, Bangsaphannoi, Prachuap kiri khan, 77170
  E-mail: phutthaphorn@gmail.com
  Line ID: Putthaporn
  Mobile Number: +66(0)92-479-2255
     
  Educations:  
  1999-2003: B.Sc. (2 nd Class Honours) Agriculture (Animal Science)
Rajabhat Institute Phetchaburi, Thailand
  2003-2006: M.Sc. (Animal Science)
Khon Kaen University, Thailand
Thesis Title: Effect of Methionine on Egg Production in Rhode Island Red, Barred Plymouth Rock and Single Comb White Leghorn Chickens
   
  2011-2015: Ph.D. (Animal Science)
Khon Kaen University, Thailand
Dissertation Title: Effect of Beef Tallow and Soybean Oil on Fatty Acids Accumulation of Egg Yolk in Laying Hens
   
         
  Scholarship/ Research Grant:    
 
  University Staff Development under Higher Education Research Promotion (USD-HERP), Office of the Higher Education Commission, Thailand.
  Interests:      
 
  - Ploutry Science
- Hatchery Management
- Fatty acid profiles in egg composition
- Amino acids for Non ruminant or Monogastric Animals
- Animal Feed and Animal Nutrition (Non ruminant or Monogastric Animals)
         
  List of work experience:    
  2006-2009: Feed Technician, Laemthong Corporation Group, Thailand
  2009-2011: Poultry Unit Officer and Assistant researcher, Suwanvajokkasikit Animal Research and Development Institute (SARDI), Kasetsart University, Thailand
  2015-present Instructor, Division of Animal Science, Faculty of Science and Technology, Muban Chombueng Rajabhat University, Thailand
         
  Publications and Proceeding:    
         1. พุทธพร พุ่มโรจน์ และ สุวิทย์ ธีรพันธุวัฒน์. 2549. ผลของกรดอะมิโนเมทไธโอนีน ต่อสมรรถนะการผลิตไข่ของไก่ไข่พันธุ์โรดไอส์แลนด์เรด พันธุ์บาร์พลีมัทร็อค และพันธุ์ไวท์เล็กฮอร์น. การประชุมวิชาการสัตวศาสตร์ภาคใต้ ครั้งที่ 4 วันที่ 15-16 สิงหาคม 2549. มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์. ISBN: 974-9944-85-2. p. 155-163.
         2. พุทธพร พุ่มโรจน์, สุวิทย์ ธีรพันธุวัฒน์, เทอดศักดิ์ คาเหม็ง และสจี กัณหาเรียง. 2549. ผลของระดับเมทไธโอนีนต่อสมรรถนะการให้ผลผลิตของไก่โรดไอส์แลนด์เรด. การประชุมวิชาการสัตวศาสตร์ ครั้งที่ 2 เรื่องก้าวทันสมัยกับปศุสัตว์ไทย วันที่ 24 มกราคม 2549. ภาควิชาสัตวศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมกับ กรมปศุสัตว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์. ISBN: 974-9813-48-0. p.279-287.
         3. สุกัญญา จัตตุพรพงษ์, วราพันธุ์ จินตณวิชญ์, สุชาติ สงวนพันธุ์ และ พุทธพร พุ่มโรจน์. 2553. ผลการใช้ Corn Distillers Dried Grains with Solubles (Corn DDGS) ต่อสมรรถภาพการผลิตของไก่ไข่และคุณภาพไข่. การประชุมวิชาการมหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกาแพงแสน ครั้งที่ 7. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกาแพงแสน.
         4. Putthaporn Pumrojana, Suwit Terapuntuwat and Parwadee Pakdee. 2015. Influence of fatty acid composition of soybean oil vs. beef tallow on egg yolk fatty acid profiles of laying hens. Pakistan Journal of Nutrition, 14 (7): 383-387.
         5. Putthaporn Pumrojana. 2012. Effect of bamboo and eucalyptus charcoal powder in diet on growth performance and carcass compositions of broiler chickens. Commission on Higher Education Congress V, University Staff Development Consortium (CHE-USDC Congress V). 14-16 November 2012, The Ambassador City Jomtien, Thailand.
         6. พุทธพร พุ่มโรจน์ และ สุวิทย์ ธีรพันธุวัฒน์. 2556. อิทธิพลของการใช้ไขวัว น้ามันปลาทูน่า และน้ามันถั่วเหลือง ที่ระดับร้อยละ 10 ในสูตรอาหาร ต่อสมรรถนะการผลิตของไก่ไข่. การประชุมวิชาการสัตวศาสตร์แห่งชาติ ครั้งที่ 2 เรื่องกระบวนทัศน์ใหม่ในการผลิตสัตว์ จัดโดย ภาควิชาสัตบาล คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน วันที่ 11-13 มีนาคม 2556 ณ อาคารวิชรานุสรณ์ คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรุงเทพมหานคร. ISSN: 0125-0369, p. 95-98.
         7. Saetiew, N., Simking, P., Yatbantoong, N., Ninphet, W., Laosomboon, P., Pumrojana, P. and Jittapalapong, S. 2015. Prevalence and Risk Factors of Anaplasma marginale Infections in Beef Cattle in Salakpra Wildlife Sanctuary, Kanchanaburi Province. J. Mahanakorn Vet.Med. 10(2): 69-80.
         8. นันทิยา แซ่เตียว พุทธพร พุ่มโรจน์ นิชนันท์ ชูเกิด วัชระ นิลเพชร และประภา เหล่าสมบูรณ์. (2559). ความหลากหลายทางชีวภาพของแมลงวันดูดเลือดในฟาร์มปศุสัตว์ อาเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี. การประชุมวิชาการระดับชาติ ราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงวิจัย ครั้งที่ 4. วันที่ 1 มีนาคม 2559. ณ อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง.
         9. Putthaporn Pumrojana, Suwit Terapuntuwat, Parwadee Pakdee, Nitchanan Chukerd, Nantiya Saetiew and Watchara Ninphet. 2016. Effect of Proportion of Fatty Acids from Soybean Oil and Beef Tallow on Fatty Acids Accumulation in Egg Yolk. “17th AAAP (Asian Australasian Animal Production) ANIMAL SCIENCE CONGRESS”22-25 August. Kyushu Sangyo University, Fukuoka, Japan. p.94-100.
         10. Nitchanan Chukerd, Pongchan Na-Lampang, Putthaporn Pumrojana, Nantiya Saetiew, Watchara Ninphet. 2016. A Study on Fat Deposition from 1-6 Months of Age in Northeast Thailand Indigenous Pigs. “17th AAAP (Asian Australasian Animal Production) ANIMAL SCIENCE CONGRESS”22-25 August. Kyushu Sangyo University, Fukuoka, Japan. p.691-694.
       
   
      (Update on November. 2016)