อาจารย์สถาพร จะนุ
 
  วัน เดือน ปีเกิด :

-

  หมายเลขโทรศัพท์ : -
  e-mail : phu8246@gmail.com
     
  ประวัติการศึกษา :
  คอ.ม. คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
 

ค.บ. คอมพิวเตอร์ศึกษา  สถาบันราชภัฎหมู่บ้านจอมบึง

   

 

 

ประสบการณ์ทำงาน :

     
          - อาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ปี 2555-ปัจจุบัน
        - อาจารย์พิเศษของภาควิชาคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
       
  วิชาที่สอน :    
          1. หลักการโปรแกรมและอัลกอริทึม
        2. ซอฟต์แวร์ระบบ
        3. ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์
        4. เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ต
        5. ความมั่นคงปลอดภัยของระบบสารสนเทศ
        6. การซ่อมบำรุงอุปกรณ์คอมพิวเตอร์
        7. การบริหารและออกแบบระบบเครือข่าย
   
       
  ผลงานทางวิชาการและงานวิจัย :    
  สถาพร จะนุ. (2554). ปัจจัยที่ส่งผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษารายวิชาโครงสร้างข้อมูลและอัลกอริทึมของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ. ราชบุรี : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง.
  สถาพร จะนุ. (2555). การพัฒนาแอพพลิเคชั่นเพื่อการสนทนาภาษากระเหรี่ยงสำหรับแท๊บแล็ตพีซี. ราชบุรี: คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง.
       
  สถานที่ทำงาน : สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ต.จอมบึง อ.จอมบึง จ.ราชบุรี 70150
       
       
   
      (Update on November. 2016)