รองศาสตราจารย์ดอกเตอร์สมิต อินทร์ศิริพงษ์
 
 

Education background:

  พ.ศ. 2528 การศึกษาบัณฑิต สาขาฟิสิกส์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒมหาสารคาม
  พ.ศ. 2535 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการสอนฟิสิกส์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  พ.ศ. 2555 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาฟิสิกส์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า ธนบุรี
     
     
   

 

     
  ผลงานทางวิชาการ และงานวิจัย :    
         1. สมิต อินทร์ศิริพงษ์ และคณะ. (2555). การผลิตถ่านคุณภาพสูงจากกะลามะพร้าว. ราชบุรี : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง..
         2. สมิต อินทร์ศิริพงษ์ และคณะ. (2557). การพัฒนาแก้วที่มีพื้นของ Gd2O3 เป็นส่วนประกอบเพื่อเป็นวัสดุซิลทิลเลเตอร์สำหรับประยุกต์ใช้เป็นวัสดุตรวจวัดรังสีเอ็กซ์ในอุปกรณ์ทางการแพทย์. ราชบุรี : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง.
         3. สมิต อินทร์ศิริพงษ์ และคณะ. (2558). การพัฒนาแก้วกำบังนิวตรอน. ราชบุรี : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง.
         4. สมิต อินทร์ศิริพงษ์ และคณะ. (2559). การพัฒนาแก้วระบบออกซีฟลูออไรด์ที่เติมไอออนของ Eu3+, Dy3+ และ Sm3+ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเปล่งแสงของแก้วในช่วงตามองเห็นสำหรับประยุกต์ใช้เป็นตัวเปล่งแสงของแข็ง. ราชบุรี : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง.
         5. สมิต อินทร์ศิริพงษ์ และคณะ. (2560). การพัฒนาวัสดุฟอสเฟอร์ชนิดใหม่ในระบบ Gd2MoB2O9: Dy3+ สำหรับประยุกต์ใช้ในการสร้างภาพถ่ายด้วยรังสีทางการแพทย์. ราชบุรี : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง.
         6. Insiripong, S., Kedkaew, C., Thamaphat, K., Chanthima, N., Limsuwan, P., & Kaewkhao, J. (2012). Irradiation effect on natural quartz from Zambia. Procedia Engineering. Vol. 32. pp. 83-89.
         7. Insiripong, S., Boonin, K., Chanthima, N., & Kaewkhao, J. (2013). Photoluminescence Investigation of Dy3+ ion in Bi2O3-B2O3 Glasses. Advanced Materials Research. Vol. 748. pp. 70-73.
         8. Insiripong, S., Srisittipokakun, N., Kirdsiri, K., & Kaewkhao, J. (2013). Investigations of Physical and Optical Properties on Glass from Rice Husk Ash doped with MnO2. Advanced Materials Research. Vol. 770. pp. 14-17.
         9. Insiripong, S., Kaewjeang, S., Maghanemi, U., Kim, H.J., Chanthima, N., & Kaewkhao, J. (2014). IR and Upconversion Luminescence Properties of Nd3+ Doped in Gd2O3-CaO-SiO2-B2O3 Glass System. Applied Mechanics and Materials. Vol. 548-549. pp. 124-128.
         10. Ruengsri, S., Insiripong, S., Sangwaranatee, N., & Kaewkhao, J. (2015). Development of barium borosilicate glasses for radiation shielding materials using rice husk ash as a silica source. Progress in Nuclear Energy. Vol. 83. pp. 99-104.
       
  เอกสาร ตำรา    
         1. สมิต อินทร์ศิริพงษ์. (2540). ฟิสิกส์ทั่วไป 1. ราชบุรี : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง. 370 หน้า.
         2. สมิต อินทร์ศิริพงษ์. (2542). ฟิสิกส์ทั่วไป 2. ราชบุรี : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง. 326 หน้า.
         3. สมิต อินทร์ศิริพงษ์. (2548). ฟิสิกส์แผนใหม่. ราชบุรี : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง. 369 หน้า.
         4. สมิต อินทร์ศิริพงษ์. (2549). เอกสารคำสอนรายวิชาอุณหพลศาสตร์. ราชบุรี : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง. 400 หน้า.
       
   
      (Update on November. 2016)