อาจารย์วรรณรัตน์ เฉลิมแสนยากร
 
  ประวัติการศึกษา:  
  ปริญญาตรี  วิทยาศาสตร์บัณฑิต วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (2540)
  ปริญญาโท วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต วิทยาศาสตร์การอาหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (2546)
     
     
 

วิชาที่สอน

 
  - เคมีอาหาร
  - อาหารและโภชนาการ
  - หลักการวิเคราะห์อาหาร    
  - จุลชีววิทยาทางอาหาร    
  - FT54611 การตลาดและการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร    
  - FT54702 เทคโนโลยีนมและผลิตภัณฑ์นม    
         
 

ผลงานทางวิชาการและงานวิจัย

   
 

จีรนันท์ เกียรติภัทรานนท์  ศิรินทรา สระพลอย สุพักตร์ เลยกลาง และวรรณรัตน์ กสิสินธานนท์.  (2549).  การพัฒนาผลิตภัณฑ์น้ำนมถั่วเหลืองโดยการผสมชาเขียวญี่ปุ่น
        ชาเขียวใบหม่อน และผงโกโก้ในโครงการหนึ่งโรงเรียน หนึ่งผลิตภัณฑ์ ของโรงเรียนบ้านหนองขนาก.  สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
        และมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ราชบุรี.

 

ฐานิช แก้วมะเริง  สุรัญญา  จ่าเมือง  สุทธิพันธ์  นานคงแนบ และวรรณรัตน์ เฉลิมแสนยากร.  (2550).  การชะลอการเกิดสีน้ำตาลในกล้วยตากอาบน้ำผึ้ง.
         สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย และมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ราชบุรี.

 

วันดี แสงสุวรรณ์  วรรณรัตน์ เฉลิมแสนยากร สวรรยา เม้งเกร็ด.  (2552).  การพัฒนาผลิตภัณฑ์พริกกะเหรี่ยงตะนาวศรีเพื่อให้ได้มาตรฐานสู่ครัวโลก. 
        วารสารวิจัยเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่.  2(1): 70-78.

  ณฐพรภัทร อินทร์ศิริพงษ์  วรรณรัตน์ เฉลิมแสนยากร  และครองศักดา  ภัคธนกนก.  (2553).  เทคนิคเยือกแข็งและวิธีการดัดแปลงกลิ่นและรสน้ำตาลมะพร้าวสดเข้มข้น. 
        มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ราชบุรี.
 

วรรณรัตน์ เฉลิมแสนยากร  ครองศักดา ภัคธนกนก ลักษมี หมื่นศรีธาราม.  (2555).  โครงการภูมิปัญญาการผลิตกะปิปลาสู่ตำรับอาหารพื้นบ้านกะเหรี่ยง. 
        สำนักบริหารโครงการวิจัยในอุดมศึกษาและพัฒนามหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ  สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา.

 

วรรณรัตน์ เฉลิมแสนยากร.  (2556).  การพัฒนากระบวนการผลิตสับปะรดแช่อิ่มอบแห้ง.  มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ราชบุรี.

 

วรรณรัตน์ เฉลิมแสนยากร.  2549.  การประกันคุณภาพอาหาร 1. เอกสารประกอบการสอน มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ราชบุรี.

         
   
      (Update on November. 2016)