ผศ.วิลัยพร ไชยสิทธิ์
 
  วัน เดือน ปีเกิด :

-

  หมายเลขโทรศัพท์ : -
  e-mail :  kungwi@gmail.com
     
 

ประวัติการศึกษา :

                  คอ.ม. คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
 

                ค.บ. คอมพิวเตอร์ศึกษา  สถาบันราชภัฎหมู่บ้านจอมบึง

   

 

 

ประสบการณ์ทำงาน :

     
          - อาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ปี 2553-ปัจจุบัน
        - อาจารย์พิเศษของภาควิชาคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
       
  วิชาที่สอน :    
 
  1. โครงสร้างระบบคอมพิวเตอร์
  2. การบริหารฐานข้อมูล
  3. ระบบคอมพิวเตอร์เบื้องต้น
  4. การออกแบบและบริหารฐานข้อมูล
  5. สถิติเพื่อการวิจัยทางสำหรับเทคโนโลยีสารสนเทศ
  6. กระบวนการพัฒนาระบบสารสนเทศ
  7. สัมมนาทางเทคโนโลยีสารสนเทศ
   
       
  ผลงานทางวิชาการและงานวิจัย :    
  วิลัยพร ไชยสิทธิ์. (2553). การพัฒนาบทเรียนออนไลน์ เรื่องโครงสร้างข้อมูลเบื้องต้น. ราชบุรี : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง.
  วิลัยพร ไชยสิทธิ์. (2555). การพัฒนาแอพพลิเคชั่นฝึกทักษะทางคณิตศาสตร์บทเครื่อง คอมพิวเตอร์แท็บเล็ตสำหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1. ราชบุรี : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง.
  วิลัยพร ไชยสิทธิ์. (2556). การพัฒนาระบบสารสนเทศมัลติมีเดียออนไลน์ด้านวัฒนธรรมประเพณีของกลุ่มชาติพันธุ์ในจังหวัดราชบุรี. ราชบุรี : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง.
  วิลัยพร ไชยสิทธิ์. (2557). การพัฒนาระบบจัดการแอพพลิเคชั่นแบบฝึกทักษะบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์สำหรับคอมพิวเตอร์แท็บเล็ต : เพื่อส่งเสริมศักยภาพของครูในท้องถิ่นแบบมีส่วนร่วม. ราชบุรี : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง.
       
  แต่งตำรา/เอกสารวิชาการอื่นๆ :    
  วิลัยพร ไชยสิทธิ์. (2556). โครงสร้างระบบคอมพิวเตอร์. ราชบุรี : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง.
  วิลัยพร ไชยสิทธิ์. (2557). การออกแบบและบริหารฐานข้อมูล. ราชบุรี : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง.
  วิลัยพร ไชยสิทธิ์. (2558). เอกสารประกอบการสอนวิชา การบริหารฐานข้อมูล. ราชบุรี : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง.
       
  สถานที่ทำงาน :  สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏ หมู่บ้านจอมบึง ต.จอมบึง อ.จอมบึง จ.ราชบุรี 70150
       
   
      (Update on November. 2016)