คุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

  ข้อมูลพื้นฐาน
    O1 โครงสร้างหน่วยงาน
         - โครงสร้างการบริหารคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
O2 ข้อมูลผู้บริหาร
         - คณะกรรมการบริหารคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
O3 อำนาจหน้าที่
         - ภารกิจของหน่วยงาน
O4 แผนการขับเคลื่อนหน่วยงาน
         - แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
         - แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
         - แผนกลยุทธ์พัฒนาคณะ 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1
O5 ข้อมูลการติดต่อหน่วยงาน
         - แผนที่และเบอร์ติดต่อหน่วยงานราชการภายใน
O6 กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
         - ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ว่าด้วยคณะกรรมการประจำส่วนราชการ
         - การรับรองหลักสูตร
O7 ข่าวประชาสัมพันธ์
         - ข่าวสารและกิจกรรมต่างๆ
O8 Q&A
         - สอบถามข้อมูลและปัญหาทางวิชาการและด้านอื่น ๆ
O9 Social Network
         - แฟนเพจคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  การบริหารงาน
    O10 แผนดำเนินงานประจำปี
         - แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
         - แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
         - แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
O11 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน
         - รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน เป็นข้อมูลของปี 2562 (1 ตุลาคม 2562 – 31 มีนาคม 2563)
O12 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
         - รายงานผลการดำเนินงานประจำปี พ.ศ.2562
O13 มาตรฐานการปฏิบัติงาน
         - มาตรฐานการปฏิบัติงาน-ด้านการจัดการศึกษา
         - มาตรฐานการปฏิบัติงาน-งานบริหารบุคคล
         - กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง และแบบฟอร์มในการจัดซื้อจัดจ้าง
         - มาตรฐานการปฏิบัติงาน-การส่งวารสารวิจัยออนไลน์
O14 มาตรฐานการให้บริการ
         - มาตรฐานการให้บริการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
O15 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
         - ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ<
O16 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
         - รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ<
O17 E-Service
         - ระบบรับสมัครนักศึกษา
         - ระบบสารสนเทศนักศึกษา
         - ระบบวารสารวิจัยออนไลน์
  การบริหารเงินงบประมาณ
    O18 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
         - แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
O19 รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน
         - รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน เป็นข้อมูลของปี 2563 (1 ตุลาคม 2562 – 31 มีนาคม 2563)
O20 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
         - รายงานผลของการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2562
O21 แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาวัสดุ
         - แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
O22 ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
         - ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
O23 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
         - ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณ พ.ศ.2563
O24 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาวัสดุประจำปี
         - รายงานผลของปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (1 ตุลาคม 2561 – 31 กันยายน 2562)
  การบริหารทรัพยากรบุคคล
    O25 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
         - แผนบริหารและพัฒนาบุคลากร ระยะ 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564)ฉบับปรังปรุงครั้งที่ 1
O26 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
         - แผนบริหารและพัฒนาบุคลากร ระยะ 3 ปี (พ.ศ.2563-2565)
O27 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
         - แผนบริหารและพัฒนาบุคลากร ระยะ 3 ปี (พ.ศ.2563-2565)
O28 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
         - รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
  การส่งเสริมความโปร่งใส
    O29 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
         - แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
O30 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
         - ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
         - สายตรงอธิการบดี
O31 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
         - ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
O32 ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น(กล่องข้อความ)
         - ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
O33 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
         - ประชุมคณะกรรมการประจำคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พ.ศ.2563
  การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต
    O34 เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
         - คำรับรอง อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง กับ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี(ภาษาไทย)
         - คำรับรอง อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง กับ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี(ภาษาอังกฤษ)
         - คำรับรอง คณบดี กับ รองคณบดีฝ่ายบริหาร ประกันคุณภาพ และสื่อสารองค์กร
         - คำรับรอง คณบดี กับ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและพันธกิจสัมพันธ์
         - คำรับรอง คณบดี กับ รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและภารกิจพิเศษ
         - คำรับรอง คณบดี กับ หัวหน้าศูนย์วิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์
         - คำรับรอง คณบดี กับ หัวหน้าศูนย์ตรวจสอบสินค้าเกษตรจังหวัดราชบุรี
         - คำรับรอง คณบดี กับ ประธานสาขาวิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรมคอมพิวเตอร์
         - คำรับรอง คณบดี กับ ประธานสาขาวิชาเคมี
         - คำรับรอง คณบดี กับ ประธานสาขาวิชาเทคโนโลยีแปรรูปอาหาร
         - คำรับรอง คณบดี กับ ประธานสาขาวิชาชีววิทยา
         - คำรับรอง คณบดี กับ ประธานสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
         - คำรับรอง คณบดี กับ ประธานสาขาวิชาฟิสิกส์
         - คำรับรอง คณบดี กับ ประธานสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา
         - คำรับรอง คณบดี กับ ประธานสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป
         - คำรับรอง คณบดี กับ ประธานสาขาวิชาสัตวศาสตร์
         - คำรับรอง คณบดี กับ ประธานสาขาวิชาคณิตศาสตร์
O35 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
         - ใช้เอกสารหลักฐานของระดับมหาวิทยาลัย
O36 การประเมินความเสี่ยงการการทุจริตประจำปี
         - ใช้เอกสารหลักฐานของระดับมหาวิทยาลัย
O37 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
         - ใช้เอกสารหลักฐานของระดับมหาวิทยาลัย
O38 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
         - ใช้เอกสารหลักฐานของระดับมหาวิทยาลัย
O39 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
         - ใช้เอกสารหลักฐานของระดับมหาวิทยาลัย
O40 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องการทุจริต รอบ 6 เดือน
         - ใช้เอกสารหลักฐานของระดับมหาวิทยาลัย
O41 รายงานผลการดำเนินการป้องกันทุจริตประจำปี
         - ใช้เอกสารหลักฐานของระดับมหาวิทยาลัย
  มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต
    O42 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
         - ใช้เอกสารหลักฐานของระดับมหาวิทยาลัย
O43 การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
         - ใช้เอกสารหลักฐานของระดับมหาวิทยาลัย