คุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

  ข้อมูลพื้นฐาน
    O1 โครงสร้างหน่วยงาน
         - โครงสร้างคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
O2 ข้อมูลผู้บริหาร
         - ผู้บริหารคณะกรรมการบริหารคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
O3 อำนาจหน้าที่
         - ภารกิจของหน่วยงาน
O4 แผนการขับเคลื่อนหน่วยงาน
         - แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระยะ 3 ปี(พ.ศ.2563-2565)ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1
O5 ข้อมูลการติดต่อหน่วยงาน
         - แผนที่และเบอร์ติดต่อหน่วยงานราชการภายใน
O6 กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
         - พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547
         - ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ว่าด้วยคณะกรรมการประจำส่วนราชการ
         - การรับรองหลักสูตร
O7 ข่าวประชาสัมพันธ์
         - ข่าวสารและกิจกรรมต่างๆ
O8 Q&A
         - สอบถามข้อมูลและปัญหาทางวิชาการและด้านอื่น ๆ
O9 Social Network
         - แฟนเพจคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  การบริหารงาน
    O10 แผนดำเนินงานประจำปี
         - แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ
O11 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน
         - รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน
O12 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
         - รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
O13 มาตรฐานการปฏิบัติงาน
         - มาตรฐานการปฏิบัติงาน
O14 มาตรฐานการให้บริการ
         - มาตรฐานการให้บริการ
O15 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
         - ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ<
         - รายงานจำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์<
O16 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
         - รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ<
O17 E-Service
         - ระบบสารสนเทศนักศึกษา
  การบริหารเงินงบประมาณ
    O18 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
         - แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
O19 รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน
         - รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน
O20 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
         - รายงานผลของการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
O21 แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาวัสดุ
         - O22 ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
         - ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
O23 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
         - O24 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาวัสดุประจำปี
         -
  การบริหารทรัพยากรบุคคล
    O25 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
         - แผนบริหารและพัฒนาบุคลากร ระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563-2565) ฉบับปรังปรุงครั้งที่ 1
O26 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
         - แผนบริหารและพัฒนาบุคลากร ระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563-2565) ฉบับปรังปรุงครั้งที่ 1
O27 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
         - แผนบริหารและพัฒนาบุคลากร ระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563-2565) ฉบับปรังปรุงครั้งที่ 1
O28 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
         - รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
  การส่งเสริมความโปร่งใส
    O29 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
         - แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
O30 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
         - ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
         - สายตรงอธิการบดี
O31 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
         - ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
O32 ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น(กล่องข้อความ)
         - ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
O33 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
         - ประชุมคณะกรรมการประจำคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พ.ศ.2563
         - คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประจำคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต
    O34 เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
         - คำรับรองการปฏิบัติราชการด้วยความซื่อสัตย์สุจริต O35 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
         - ใช้เอกสารหลักฐานของระดับมหาวิทยาลัย
O36 การประเมินความเสี่ยงการการทุจริตประจำปี
         - ใช้เอกสารหลักฐานของระดับมหาวิทยาลัย
O37 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
         - ใช้เอกสารหลักฐานของระดับมหาวิทยาลัย
O38 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
         - การเลือกตั้งนายกองค์การนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ 64
O39 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
         - แผนปฏิบัติการ โครงการเสริมสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
O40 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องการทุจริต รอบ 6 เดือน
         - รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
O41 รายงานผลการดำเนินการป้องกันทุจริตประจำปี
         - รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
  มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต
    O42 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
         - มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
         - การเลือกตั้งนายกองค์การนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ 64
O43 การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
         - คำสั่งมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการควบคุม กำกับติดตามการดำเนินงานฯ