การรับรองหลักสูตร
ก.ค.ศ. รับรอง
คุณวุฒิ สาขาวิชา/โปรแกรมวิชา/วิชาเอก สถานภาพหลักสูตร ส.ก.อ.รับทราบ เลขที่หนังสือ วันที่รับรอง
ครุศาสตรบัณฑิต(ค.บ.) คณิตศาสตร์ ใหม่ พ.ศ. 2546 (5 ปี) 18 ม.ค. 2551 ศธ 0206.6/251 27 มี.ค. 2560
ปรับปรุง พ.ศ. 2549 (5 ปี) 4 ต.ค. 2550 ศธ 0206.6/53 17 ม.ค. 2556
ปรับปรุง พ.ศ. 2554 (5 ปี) 4 พ.ย. 2554  ศธ 0206.6/713 17 ต.ค. 2559
ปรับปรุง พ.ศ. 2558 (5 ปี) 29 ก.พ. 2559 ศธ 0206.6/544 29 ก.ค. 2559
คอมพิวเตอร์ศึกษา ปรับปรุง พ.ศ. 2554 (5 ปี) 19 ธ.ค. 2554  ศธ 0206.6/597 19 ส.ค. 2559
ปรับปรุง พ.ศ. 2558 (5 ปี) 17 มี.ค. 2559 ศธ 0206.6/577 17 ส.ค. 2559
ฟิสิกส์ ใหม่ พ.ศ. 2556 (5 ปี) 31 มี.ค. 2557 ศธ 0206.6/77 23 ม.ค. 2558
วิทยาศาสตร์ทั่วไป ปรับปรุง พ.ศ. 2549 (5 ปี) 25 ก.ย. 2550 ศธ 0206.6/53 17 ม.ค. 2556
ปรับปรุง พ.ศ. 2554 (5 ปี) 4 พ.ย. 2554 ศธ 0206.6/713 17 ต.ค. 2559
ปรับปรุง พ.ศ. 2558 (5 ปี) 30 ต.ค. 2558 ศธ 0206.6/338 13 พ.ค. 2559
ชีววิทยา ใหม่ พ.ศ. 2555 (5 ปี) 29 พ.ค. 2556 ศธ 0206.6/1901 23 พ.ค. 2557
วิทยาศาสตร์ ใหม่ พ.ศ. 2546 (5 ปี) 18 ม.ค. 2551 ศธ 0206.6/251 27 มี.ค. 2560
วิทยาศาสตรรบัณฑิต(วท.บ.) วิทยาการคอมพิวเตอร์ ปรับปรุง พ.ศ. 2549 4 ต.ค. 2550 ศธ 0206.6/53 17 ม.ค. 2556
ปรับปรุง พ.ศ. 2554 7 มิ.ย. 2555 ศธ 0206.6/146 11 ก.พ. 2556
ปรับปรุง พ.ศ. 2558 23 ก.ย. 2558 ศธ 0206.6/168 23 ก.พ. 2559
เทคโนโลยีสารสนเทศ ปรับปรุง พ.ศ. 2549 7 พ.ย. 2550 ศธ 0206.6/53 17 ม.ค. 2556
ปรับปรุง พ.ศ. 2554 13 ธ.ค. 2554 ศธ 0206.6/402 17 พ.ค. 2555
ปรับปรุง พ.ศ. 2558 13 มิ.ย. 2559 ศธ 0206.6/743 21 ต.ค. 2559
เคมี ปรับปรุง พ.ศ. 2549 4 ต.ค. 2550 ศธ 0206.6/503 3 พ.ค. 2556
ปรับปรุง พ.ศ. 2551 16 ก.พ. 2552 ศธ 0206.6/503 3 พ.ค. 2556
ปรับปรุง พ.ศ. 2555 31 ก.ค. 2555 ศธ 0206.6/469 3 พ.ค. 2556
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
การอาหาร
ปรับปรุง พ.ศ. 2549 4 ต.ค. 2550 ศธ 0206.6/53 17 ม.ค. 2556
ปรับปรุง พ.ศ. 2554 7 มิ.ย. 2555 ศธ 0206.6/146 11 ก.พ. 2556
เทคโนโลยีการแปรรูปอาหาร ปรับปรุง พ.ศ. 2558 30 ต.ค. 2558 ศธ 0206.6/338 13 พ.ค. 2559
สัตวศาสตร์ ใหม่ พ.ศ. 2555 10 ก.ค. 2556 ศธ 0206.6/1968 27 พ.ค. 2557
เกษตรศาสตร์ ปรับปรุง พ.ศ. 2549 4 ต.ค. 2550 ศธ 0206.6/53 17 ม.ค. 2556
ชีววิทยาประยุกต์ ปรับปรุง พ.ศ. 2549 4 ต.ค. 2550 ศธ 0206.6/53 17 ม.ค. 2556

 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง โทรศัพท์ 032-261790-7 ต่อ 3102