เรื่อง :: คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ที่ได้รับการรับรองตำแหน่ง "ผู้ช่วยศาสตราจารย์"
  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.กรกนก ตั้งจิตมั่น อาจารย์สาขาวิชาชีววิทยา ผศ.ดร.สันติ รักษาวงศ์ อาจารย์สาขาฟิสิกส์ ผศ.ดร.เสาวณีย์ ชูจิต อาจารย์สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป ที่ได้รับการรับรองตำแหน่ง "ผู้ช่วยศาสตราจารย์ " จากสภามหาวิทยาลัย


    วันที่: 5 พฤษภาคม 2565

 


 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง โทรศัพท์ 032-261790-7 ต่อ 3102