เรื่อง :: คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีขอประกาศตนเป็นหน่วยงานที่ผู้บริหาร อาจารย์ และเจ้าหน้าที่ ไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่
  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ขอประกาศตนเป็นหน่วยงานที่ผู้บริหาร อาจารย์ และเจ้าหน้าที่ ไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิด จากการปฏิบัติหน้าที่ในเทศกาลหรือวันสำคัญตามประเพณีนิยม การแสดงความปรารถนาดีต่อกันขอให้ใช้บัตรอวยพร หรืออวยพรในสื่อสังคมออนไลน์

    วันที่: 29 ธันวาคม 2564

 


 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง โทรศัพท์ 032-261790-7 ต่อ 3102