เรื่อง :: คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีขอแสดงความยินดี กับอาจารย์และนักศึกษาสาขาคอมพิวเตอร์ศึกษา ที่ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง จำนวน 2 รางวัลจากการประกวดนวัตกรรม งานวันนักประดิษฐ์ประจำปี 2565
  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีขอแสดงความยินดี กับอาจารย์และนักศึกษาสาขาคอมพิวเตอร์ศึกษา ที่ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง จำนวน 2 รางวัลจากการประกวดนวัตกรรม งานวันนักประดิษฐ์ประจำปี 2565
ชื่อผลงาน : มินิไซโลเครื่องให้อาหารไก่อัตโนมัติ
ทีมงาน : นายวสันต์ อานาม, นางสาวกนกพิชญ์ สุวรรณทา, นางสาวนูรียะห์ ดอฆอ
อาจารย์ที่ปรึกษา ดร.บุรินทร์ นรินทร์

ชื่อผลงาน : รถพ่นยากำจัดศัตรูพืชควบคุมผ่านสมาร์ทโฟน
ทีมงาน : นางสาวปิยนันท์ แฟงมาก, นางสาวลลิตา ตั้งแสงทอง, นางสาวจันทร์วิภา เชื้อหงษ์
อาจารย์ที่ปรึกษา ดร.บุรินทร์ นรินทร์


    วันที่: 16 มีนาคม 2565

 


 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง โทรศัพท์ 032-261790-7 ต่อ 3102