เรื่อง :: แบบฟอร์มของตำแหน่งทางวิชาการ
 
 
แบบฟอร์มของตำแหน่งทางวิชาการ เกณฑ์2560

แบบฟอร์มของตำแหน่งทางวิชาการ เกณฑ์2563 (ประเมินการสอน)

แบบฟอร์มของตำแหน่งทางวิชาการ เกณฑ์2563 (ประเมินการสอนและขอกำหนดตำแหน่ง)

ระเบียบอื่นๆที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับการขอตำแหน่งทางวิชาการ


 
 

    วันที่: 30 ตุลาคม 2563

 


 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง โทรศัพท์ 032-261790-7 ต่อ 3102