การจัดการข้อร้องเรียนและการตอบสนอง ของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

  ช่องทางร้องเรียนของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
1. ทางโทรศัพท์หมายเลข 0-3272-0536 ต่อ 3124
2. ทางโทรสาร (FAX) หมายเลข 0-3272-0551 , 0-3272-0548
3. ทาง e-mail : Kannikar.aom_science@hotmail.com
4. ยื่นหนังสือร้องเรียนไปที่ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตามที่อยู่ เลขที่ 46 หมู่ 3 ตำบลจอมบึง อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี 70150
5. ยื่นหนังสือร้องเรียนด้วยตนเอง สำนักงานคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กล่องรับเรื่องร้องเรียน
6. กรอกข้อมูลการร้องเรียนได้ด้วยตนเองที่สำนักงานคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง โทรศัพท์ 0-3272-0536 ต่อ 3124