โครงสร้างผู้บริหารคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 
 
ดร.บุรินทร์ นรินทร์
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โทร 032-720536 ต่อ 3120
         
 


ดร.พุทธพร พุ่มโรจน
รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและภารกิจพิเศษ
โทร 032-720536 ต่อ 3124


ผศ.ดร.ภูมินทร์ สุมาลัย
รองคณบดีฝ่ายวิชาการและพันธกิจสัมพันธ์
โทร 032-720536 ต่อ 3124


ผศ.ศุภลักษณ์ สุดขาว
รองคณบดีฝ่ายบริหาร ประกันคุณภาพ และสื่อสารองค์กร
โทร 032-720536 ต่อ 3124
   
         
         
 
         
         
ประธานประจำสาขาวิชา
         
 

 

ดร.นันทิยา แซ่เตียว

สาขาวิชาสัตวศาสตร์
ประวัติและผลงานวิชาการ

 

ดร.อนุรักษ์ ธัญญเจริญ

สาขาวิชาคณิตศาสตร์
 

 

ดร.เมตตา คงคากูล

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา
ประวัติและผลงานวิชาการ
 

อาจารย์ ดร.วราภรณ์ บุญยรัตน์

สาขาวิทยาการเคมี
 
         
 

 

ผศ.ศุภลักษณ์ สุดขาว

สาขาวิชาชีววิทยา
 

 

ผศ.ดาราวรรณ ญาณะนันท์

เทคโนโลยีและนวัตกรรมคอมพิวเตอร์
ประวัติและผลงานวิชาการ

 

ผศ.ดร. ประพนธ์ เลิศลอยปัญญาชัย

สาขาวิชาฟิสิกส์

 

ดร.อดิศักดิ์ แสงส่องฟ้า

สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์
 
         
 

 

อาจารย์ ณิชากร ปทุมรังสรรค์

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป
 

 

อาจารย์วรรณรัตน์ เฉลิมแสนยากร

สาขาวิชาเทคโนโลยีการแปรรูปอาหาร
ประวัติและผลงานวิชาการ
   
         
         
         
       

 

 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง โทรศัพท์ 0-3272-0536 ต่อ 3124