Image
ดร.บุรินทร์ นรินทร์

คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โทร 032-720536 ต่อ 3120

สายตรงคณบดี
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รับโล่ประกาศเกียรติคุณในโอกาศเป็นหน่วยงานที่มีความโดดเด่นในการดำเนินงานหรือจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนหน่วยงานด้านคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 อ่าน 23 ครั้ง
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ ดร.สุทธิรักษ์ อ้วนศรี อาจารย์ประจําสาขาวิชาวิทยาการเคมี ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยและนวัตกรรม ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2565 อ่าน 18 ครั้ง
ขอแสดงความยินดี ผศ.ณฐพรภัทร อินทรศิริพงษ์ ในโอกาสได้รับคัดเลือกเป็น ข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจําปี พ.ศ. 2564 อ่าน 39 ครั้ง
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ที่ได้รับการรับรองตำแหน่ง "ผู้ช่วยศาสตราจารย์" อ่าน 43 ครั้ง
ประชาสัมพันธ์ปฏิทินวิชาการของนักศึกษาภาคปกติ ชั้นปีที่ 1 2 3 4 (รหัส 65 64 63 62) ประจำปีการศึกษา 2565 อ่าน 64 ครั้ง
สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ขอให้เสนอโครงการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2563 อ่าน 316 ครั้ง
สกอ. เปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยร่วม ภายใต้ความร่วมมือด้านอุดมศึกษาและการวิจัย ระหว่างไทย-ฝรั่งเศส ประจำปี 2563-2564 อ่าน 313 ครั้ง
ขอเชิญส่งผลงานเพื่อขอรับทุนวิจัย Brand’s Health Reseach Awards 2019 อ่าน 304 ครั้ง
สกอ.เปิดรับข้อเสนอโครงการส่งเสริมให้บุคลากรวิจัยในสถาบันอุดมศึกษาไปปฏิบัติงานเพื่อแก้ไขปัญหาและเพิ่มขีดความสามารถในการผลิตให้กับภาคอุตสาหกรรม(Talent Mobility) ประจำปีงบประมาณ 2562 อ่าน 397 ครั้ง
ขอเชิญสมัครเพื่อรับทุนช่วยเหลือทางด้านวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 25 อ่าน 392 ครั้ง