Image
ดร.บุรินทร์ นรินทร์

คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โทร 032-720536 ต่อ 3120

สายตรงคณบดี
แจ้งรายชื่อผู้เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการการสร้างนวัตกรรมการเรียนรู้และการวัดประเมินผลฐานสมรรถนะ PISA อ่าน 15 ครั้ง
ขอเชิญครูที่สนใจเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การสร้างนวัตกรรมการเรียนรู้และการวัดประเมินผลฐานสมรรถนะ สำหรับการเรียนรู้ศตวรรษที่ 21 ตามแนวทางของการประเมินผลนักเรียนร่วมกับนานาชาติ (PISA) อ่าน 37 ครั้ง
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รับโล่ประกาศเกียรติคุณในโอกาศเป็นหน่วยงานที่มีความโดดเด่นในการดำเนินงานหรือจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนหน่วยงานด้านคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 อ่าน 68 ครั้ง
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ ดร.สุทธิรักษ์ อ้วนศรี อาจารย์ประจําสาขาวิชาวิทยาการเคมี ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยและนวัตกรรม ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2565 อ่าน 66 ครั้ง
ขอแสดงความยินดี ผศ.ณฐพรภัทร อินทรศิริพงษ์ ในโอกาสได้รับคัดเลือกเป็น ข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจําปี พ.ศ. 2564 อ่าน 85 ครั้ง