เรื่อง :: การแข่งขันกีฬาสัมพันธ์ภายในและการประกวดนักศึกษาต้นแบบ science tech freshy night 2022 คณะวิทยาศาสตร์ ประจำปี พ.ศ.2565

       
องค์การนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดการแข่งขันกีฬาสัมพันธ์ภายในและการประกวดนักศึกษาต้นแบบ science tech freshy night 2022 คณะวิทยาศาสตร์ ประจำปี พ.ศ.2565

ทางคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ขอแสดงความยินดีกับ
นางสาวโสรญา ฟักโต สาขาคณิตศาสตร์ ที่ได้รับตำแหน่งดาวคณะ
นายตะวัน ด้วงรอด สาขาวิทยาศาสตร์ทั่วไป ที่ได้รับตำแหน่ง เดือนคณะ
นายธนัญชัย นิสัยตรง สาขาสัตวศาสตร์ ที่ได้รับตำแหน่ง ดาวเทียม
นายเชิดชูพงษ์ แก้วมนู สาขาคณิตศาสตร์ ที่ได้รับตำแหน่ง ป๊อปปูลาร์โหวต
นางสาวจุฑามาส ขอนแก่น สาขาคณิตศาสตร์ ที่ได้รับตำแหน่ง ป๊อปปูลาร์โหวต

: 2022-09-14 15:43:16