เรื่อง :: โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการภาวะผู้นำและนันทนาการองค์การนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

       วันที่ 11-12 มิถุนายน 2565 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการภาวะผู้นำและนันทนาการองค์การนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระหว่างวันที่ 11-12 มิถุนายน 2565 ณ สโรชินี รีสอร์ท ต.ป่าหวาย อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดทำแผนกิจกรรมพัฒนานักศึกษาและเพิ่มทักษะการเป็นผู้นำจากการทำกิจกรรม ขององค์การนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

: 2022-06-14 10:02:47