เรื่อง :: คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีดำเนินการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2564

       คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีดำเนินการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2564 ในรูปแบบออนไซต์และออนไลน์ วันที่ 22 มิถุนายน พ.ศ.2565 ณ ห้องประชุมดุสิตา ศูนย์วิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง

: 2022-06-22 15:18:53