เรื่อง :: การประชุมคณะกรรมการดำเนินงานครูพันธุ์บึง 8 ตุลาคม 25556

       การประชุมคณะกรรมการดำเนินงานครูพันธุ์บึง
ครั้งที่ 1 /2557 วันอังคารที่ 8 ตุลาคม 25556
เวลา 10.30 น. ณ ห้องประชุมไม้แดง ชั้น 2
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

: 2013-10-08 11:21:59